ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Vzhledem k opatřením, které vydalo MŠMT a MZV k zamezení šíření nemoci Covid-19, se třídní schůzky nemohou konat v takové podobě, jak jste byli zvyklí. Veškeré informace týkající se Mateřské školy Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, vám předáváme v tištěné podobě. Prosíme vás o důkladné prostudování.

1. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Provoz mateřské školy je od 6.00- 16.00 hod.
 • Jestliže někdo z rodičů potřebuje přivést dítě do školy před 6.00 hod., donese potvrzení, že mu zaměstnavatel neumožní změnu pracovní doby. Pracovní doba učitelek je od 6.00- 16.00 hod., před 6.00 hod.se jedná o noční směnu, což v MŠ není povoleno.
 • Přivádění dětí do MŠ je do 8.30 hod., poté se budovy uzamykají. Po domluvě s třídní učitelkou je možné přivést dítě do školky později (návštěva lékaře atd.).
 • Každý školní rok dochází k přesunům dětí dle věkového zařazení. Přednostně musí být zařazeny děti, které plní povinný rok předškolního vzdělávání, tzn. Předškoláci, kteří půjdou v letošním školním roce k zápisu do ZŠ.
 • Úřední dny účetní MŠ paní Ivany Poborské jsou každé úterý a čtvrtek. Rozpis úředních hodin v tyto dny jsou vyvěšeny v šatnách. Prosím rodiče, aby to respektovali.

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ

 • Vzdělávací program v mateřské škole nese název „PUTOVÁNÍ SE  SLUNÍČKEM“ a  na jeho tvorbě se podílely všechny paní učitelky.
 • Snažíme se nenásilnou, hravou formou děti seznamovat se vším, co neznají, slušnému chování- zdravíme, prosíme, děkujeme. Prosím o spolupráci s rodiči- my chceme, aby se děti ve školce cítily dobře a chodily do ní rády. Jsme partneři a měli bychom být ve výchově jednotní.
 • Vzdělávací program bude pro rodiče vyvěšen v šatnách a na webových stránkách školy.

3. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • V letošním roce proběhne oprava plotu na zahradě MŠ Tyršova. (od uličky)
 • V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu Šablony II s názvem Projektová výuka MŠ Jiráskova, registrační číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0009207- poskytnutá dotace 823 894,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na vzdělávání učitelek, chůvu k dvouletým dětem, na projektové dny v mateřské škole a na projektové dny mimo mateřskou školu ve spolupráci s rodiči. Projekt byl ukončen 30.10.2020.
 • V letošním roce jsme zapojeni do projektu Šablony III- Podpora společného vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0//20-080/0017373, kde jsme získali 497892.- Kč. Z těchto peněz platíme chůvu k dvouletým dětem a organizujeme projektové dny v MŠ a mimo MŠ. Projekt bude ukončen 31.8.2022.
 • Ze STÁTNÍHO FONFU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY jsme získali finanční částku na vybudování Edukativního altánu na školní zahradě MŠ Jiráskova- 100130.-Kč, který bude ukončen v roce 2022.
 • Ve spolupráci s MÚ v Moravské Třebové se nám podařilo, v rámci projektu pro rozvoj dopravních hřišť, získat finanční prostředky z Pardubického kraje na vybavení dopravního hřiště značkami, semafory, mobilním přechodem pro chodce, a pořízení kol, odrážedel, koloběžek a helem.
 • V letošním roce se zapojíme do projektu Markétina dopravní výchova, kde máme možnost získat pomůcky a pracovní listy pro naši školku zdarma.

4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Ředitelka školy podle zákona 561/2004 §164 rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb a odpovídá za to, že školské zařízení poskytuje vzdělávání v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3.
Na konci školního roku jsme se, na jejich žádost, rozloučili s paní učitelkou Šárkou Dražilovou  a asistentkou pedagoga Kateřinou Štolovou. Na novém pracovním místě vítám paní učitelku Kateřinu Kostaňukovou (pavilon B.) a asistentku pedagoga paní Marinu Hynštovou.

Z důvodu dlouhodobé nemoci paní Ivany Freharové došlo na budově Tyršova ke změně zástupkyně. Od 1.8.2021 tuto funkci vykonává paní Bc. Lenka Peterková. Z výše uvedeného důvodu vykonává v MŠ Tyršova zástup za paní učitelku Ivanu Freharovou paní učitelka Věra Kobylková (na 5 hod.).

 • Personální složení MŠ Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova:

Pavilon A:

 • Zástupkyně: Alena Němcová
 • Učitelky- I.A – Ivana Pokorná- celý úvazek
                                Blanka Šolcová- zkrácený úvazek
                                Magda Srncová
                        II.A- Luciana Dudášová
                                Linda Burešová
                        III.A- Monika Šikulová
                                  Alena Němcová

Pavilon B:

 • Zástupkyně: Zdeňka Šponarová
 • Učitelky- I.B-   Zdeňka Dušková
                              Kateřina Kostaňuková
                        II.B-  Zdeňka Šponarová
                               Darina Parolková

MŠ Tyršova

 • Statutární zástupkyně: Lenka Peterková
 • Učitelky- I. Berušky – Lenka Peterková                                                                                                                                            – Věra Kobylková- 5 hod.                                                                                                                II. Motýlci- Michaela Pavlišová                                                                                                                                      – Petra Uhrová
                        III. Včeličky- Barbora Švestková
                                           – Iva Dohová

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH BUDOV MŠ

 • Mateřskou školu Jiráskova tvoří dva pavilony, kuchyň a prádelna. Na pavilonu A se nachází 3 třídy, na pavilonu B 2 třídy.
 • V mateřské škole Tyršova jsou umístěny 3 třídy a kuchyň.
 • Obě mateřské školy obklopuje rozlehlá zahrada.
6. STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ V MŠ
 • Vedoucí stravování pro obě budovy školky je paní Veronika Srncová.
 • Snažíme se o to, aby děti měly zdravou stravu. Kuchařky dětem denně chystají ovoce a zeleninu, pití mají k dispozici po celý den, a to od 6.00 hod až do 16.00 hod.
 • Cena stravného je vyvěšena v šatnách.
 • Stravovací komise sleduje kvalitu a velikost porcí jídla. Členy stravovací komise v MŠ Jiráskova je Veronika Srncová, Alena Němcová, Zdeňka Šponarová. V MŠ Tyršova jsou členy komise Veronika Srncová, Bc. Lenka Peterková, Eva Kührová.
 • Děti od 4let používají ve školce příbor. Prosím rodiče o spolupráci – dávejte dětem příbory i doma.
 • Děti do jídla nenutíme.
 • Prosíme rodiče, aby před nástupem dítěte po nemoci do školky zavolali a dítě přihlásili nejpozději den předem do 12:00 hod. Pokud jsou rodiče s dítětem u lékaře odpoledne, mohou své dítě přivést ráno do 8.00 hod., kdy je můžeme, ve výjimečných případech, přihlásit.
 • Prosíme rodiče, aby odhlašovali dítě z mateřské školy den předem, nejpozději do 12.00 hod. V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče přijít pro oběd, který se vydává do vlastních nádob/jídlonosičů od 12.00- 12.30 hod. Platí pouze 1 den nemoci dítěte. Poté se strava odhlašuje.
 • Směrnice ke školnému v mateřské škole, je vyvěšena v šatnách. Cena školného je 300.-Kč, neplatí pro děti plnící povinný rok předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. Tyto děti školné neplatí. Pokud je dítě na dlouhodobé absenci, může rodič zažádat o úlevu školného z částky 300,- na 100.- Kč. Tiskopisy ke snížení školného najdete v šatně.
 • Prosíme rodiče, aby si při platbách hlídali variabilní symbol. Platby za školné a stravné na účet školy nebo hotově u paní Ivany Poborské vždy do  15. v měsíci.

7. ŠKOLNÍ ŘÁD

 • Školní řád je vyvěšený v šatnách. Prosíme rodiče, aby si ho důkladně pročetli.
 • Organizační řád školy je vyvěšený v šatnách. Prosíme rodiče o jeho důkladné pročtení. Najdete v něm informace k odhlašování a přihlašování dětí, postupování při onemocnění dítěte, při výskytu infekčního onemocnění aj.
 • Jelikož poslední rok předškolního vzdělávání je pro děti povinný, je nutné dodržovat pravidla pro jejich odhlašování. Každá absence musí být oznámena učitelkám, ať už telefonicky nebo osobně a zaznamenána do sešitu, který je umístěn v šatně velkého oddělení. Do něj se zapíše důvod, doba absence a podpis zákonného zástupce. Při absenci, která trvá déle než 2 týdny je potřeba vyplnit písemná omluvenka, kterou si paní učitelky zakládají.
 • Prosíme rodiče, aby si děti z MŠ odváděli nejpozději v 16:00 hod. Pozdní vyzvedávání dětí je hrubým porušením Školního řádu a nedbalostní jednání. V 16.00 hod. je konec provozní doby, což znamená, že budovu musíte opustit nejpozději v 16.00 hod. V případě, že pedagog a provozní zaměstnanci musí kvůli vašemu pozdnímu příchodu vykonávat nad dítětem dozor i po konci provozní doby, vzniká MŠ finanční škoda, jelikož musí přesčasy proplácet. Dle občanského zákoníku budeme vzniklou finanční škodu po zákonném zástupci vyžadovat. Výjimečně se může stát, že se z nepředvídatelných důvodů zdržíte. V tomto případě bez prodlení volejte na telefonní čísla:                                                                                                                                                    Mateřská škola Jiráskova 461313782                                                                                                              Mateřská škola Tyršova 461316716
 • Dlouhodobý pobyt dítěte v MŠ pro něj není prospěšný. Některé děti jsou v mateřské škole od 6.00- 16.00 hod., to znamená, že jsou v MŠ 10 hod. Žádná mateřská škola nemůže nahradit náruč mámy a rodinné prostředí. Pamatujte na to, prosím.
 • V šatnách jsou k pročtení vyvěšeny : Školní řád, Organizační řád, Řád školní jídelny, Řád školní zahrady, Školní vzdělávací program, Vzdělávací program- téma týdne, stravování Směrnice úplaty za předškolní vzdělávání, denní režim v MŠ, důležité telefonní kontakty, Směrnice GDPR- ochrana osobních údajů- podepsaný formulář INFORMOVANÝ SOUHLAS.
 • Prosíme rodiče, aby sledovali nástěnky, kde jsou pro ně vyvěšeny důležité informace o veškerých akcích mateřské školy.

8. RŮZNÉ

 • V letošním školním roce přijede do školky společnost PHOTODIENST s tematickou nabídkou focení Vánoce/ Zima. Rodiče mají vždy na výběr, zda si vyberou celou sérii fotografií (portrét a postava) nebo pouze polovinu, ale nemusíte brát žádnou z nabízených sérií. Pokud nebudete mít zájem o to, aby se vaše dítě fotilo, prosíme, nahlaste to třídním učitelkám. Na konci školního roku bude potom probíhat společné fotografování tříd.
 • V průběhu celého školního roku pořizujeme fotografie z akcí a činností v mateřské škole. Z pořízených fotografií vybíráme a dáváme vám možnost si fotografie objednat a zakoupit. Fotografie budou k dispozici v šatně alespoň 3x v roce. Fotodokumentaci v MŠ na Jiráskové ulici ji má na starost v pavilonu A paní učitelka Linda Burešová, v pavilonu B paní učitelka Darina Parolková, na Tyršové ulici paní učitelka Petra Uhrová.
 • Je nutný podpis rodičů, zda děti můžeme fotit na akcích a nabízet rodičům.(GDPR)
 • Milí rodiče, v mateřské škole jsou WC, takže není vhodné, aby děti při příchodu a odchodu občůrávaly okolí školy. V šatně se, prosíme, zdržujte pouze po nezbytnou dobu. Stále platí nařízení MŠMT a MZV o nutnosti zakrytí nosu a úst respirátorem/rouškou ve vnitřních prostorách školy. Žádáme rodiče o dodržování tohoto nařízení.
 • V naší mateřské škole se věnujeme Logopedické prevenci. Dvakrát do roka probíhá logopedická depistáž, kterou provádí klinická logopedka. Na základě zjištění vady řeči u dítěte paní logopedka dochází ve 14 denním intervalu do mateřské školy, kde provádí nápravu vad řeči. Víme, že správná výslovnost u dětí je velice důležitá, a proto i naše školené paní učitelky se věnují u dětí logopedické prevenci a procvičování mluvidel. Logopedickou prevencí se v MŠ Tyršova věnuje paní učitelka Petra Uhrová, v MŠ Jiráskové na pavilonu B paní učitelka Zdeňka Dušková a na pavilonu A paní učitelka Monika Šikulová.
 • Veškeré problémy v chování dětí, prosíme, řešte s třídními učitelkami. Bohužel šikana se objevuje již v MŠ. Apelujeme na rodiče, aby neřešili své problémy přes facebook, ale přišli je řešit přímo s paními učitelkami, které k tomu mohou poskytnout objektivní vyjádření a celou situaci tak vyřešit ku spokojenosti všech.
 • Žádáme rodiče, aby svým dětem dali do školky dostatek náhradního oblečení. Při pobytu na zahradě jsou děti v pohybu, objevují a zkoušejí, často se ušpiní, a proto je vhodné starší oblečení. Malé děti nejsou schopni si poznat své oblečení, boty, proto prosíme vše podepsat.
 • Děti v mateřské škole jsou pojištěny na ztrátu věcí, úraz. Co se týká úrazů- může se stát, prosím rodiče, aby dali své třídní učitelce vědět, zda v takovém případě mám doprovodit dítě k lékaři my, nebo mají svého doktora.
 • Žádáme rodiče malých dětí, aby je vedli k samostatnosti při oblékání, naučili je smrkat a další hygienické návyky.
 • Je velice důležité, abyste každou změnu- tel. číslo, pojišťovnu, nahlásili třídní učitelce. Prosíme rodiče, aby zvedali telefony, a nebo ihned volali zpět do mateřské školy. Jestliže vám voláme, je to z vážného důvodu, který je nutné řešit bezodkladně. Ne každý rodič může mít v zaměstnání u sebe telefon, proto žádáme rodiče, aby doplnili kontakt i do zaměstnání z důvodu snazší domluvy a informovanosti v případě náhlého onemocnění, úrazu dítěte.
 • Důrazně žádáme rodiče, aby učitelkám ráno pravdivě oznámili zdravotní stav dítěte. Do mateřské školy budou učitelky přijímat dítě zdravé. Nepřijímají se děti s léky nebo nedoléčené (výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění- v tomto případě je nutno doložit lékařskou zprávu.)
 • Při výskytu vši dětské jsou rodiče povinni zbavit děti vší i hnid. Pokud učitelka objeví hnidy, je povinna volat rodičům, aby byly řádně odstraněny.
 • Veškeré akce pro děti budou včas vyvěšeny na nástěnkách- delší vycházky, divadla….
 • Z důvodu omezení z hlediska zamezení šíření nákazy COVID-19, se zatím nemůžou konat akce pro rodiče. Doufáme, že v průběhu roku se situace zlepší a my se opět setkáme na dílničkách, besídkách, sportovních aktivitách. Vše vám bude oznámeno dostatečně s předstihem. Prosíme, sledujte nástěnky s informacemi.
 • V mateřské škole je průběžně instalována prodejní výstavka dětských knih- využijte této možnosti, knihy jsou hezké a za přijatelné ceny.
 • Zajímavosti o naší MŠ najdete na internetových stránkách www.skolkamt.cz, které má na starost na odloučeném pracovišti Tyršova Petra Uhrová, na Jiráskové ulici paní učitelka Darina Parolková.
 • Prosíme rodiče, aby s učitelkami komunikovali, když není něco jasné, ptát se a případný problém řešit ihned s třídní učitelkou, nebo zástupkyní Lenkou Peterkovou, Alenou Němcovou (pavilon A), Zdeňkou Šponarovou (pavilon B). Každý čtvrtek má ředitelka úřední den, ale prosím rodiče, aby se předem telefonicky ohlásili.
 • Prosíme maminky na mateřské dovolené, zda by si mohly odvádět děti z mateřské školy do 15.00 hod. z důvodů spojování tříd a velkých počtů dětí.
 • V rámci klidného provozu žádáme rodiče, aby se v areálu MŠ a na zahradě zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou k předání a vyzvednutí dítěte z MŠ. Trampolíny a průlezky na školních zahradách jsou určeny pro děti v mateřské škole při pobytu venku pod dozorem pedagogických pracovnic.
 • Stojany na kola jsou určeny zaměstnancům školy, nenechávejte osobní dětská kola, koloběžky, boby u MŠ- neručíme za ně.
 • Proč zjišťujeme docházky, když jsou svátky, jarní- podzimní prázdniny?

                   – Je to z důvodu snížení nákladů na provoz, náhradní práce pro učitelky- úklid kabinetů, další                                  vzdělávání, tvorba a třídění materiálů pro vzdělávání vašich dětí

 • Uzavření mateřské školy

                 – Vánoce- poslední den provozu je ve středu 22.12.2021, mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2020 , provoz zahájen 3.1.2021v pondělí.

                 – V létě bude mateřská škola uzavřena v měsíci srpnu, provoz bude v MŠ Piaristická, v červenci provoz na II. MŠ Jiráskova, kde budou umístěny i děti z MŠ Piaristické.   Žádanky si vyzvedávejte včas , jinak  se může stát , že pro velký počet dětí nebude dítě umístěno v náhradní MŠ.

Důležité:

 • Ve dnech 29.8. – 31.8.2022 jsou uzavřeny obě MŠ-sanitární dny, příprava na školní rok 2022/2023.

Prosba na rodiče- jestli máte možnost sehnat pro děti papíry na volné  kreslení, různé materiály pro tvoření dětmi, budeme rádi.

Srncová Magda, ředitelka školy