Vzdělávací program

Putování se sluníčkem

Motto: „Nic není v rozumu, co neprošlo všemi smysly“

J.A. Komenský

Chceme předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založeném na principu uspokojování sebevědomí a sebejistotu a tvořivost dětí.

Schválený radou: 31. 8. 2021

S účinností od 1. 9. 2021

Č. j.:

Školní vzdělávací program na období 2021 – 2024

 

II. Mateřská škola Jiráskova 1141,

Moravská Třebová, okres Svitavy

Příspěvková organizace

 

Ředitelka školy:        Magda Srncová

Zřizovatel:                  Město Moravská Třebová

Platnost:                     1. 9. 2021 – 2024

 

OBSAH

Charakteristika školy                                               4

Podmínky předškolního vzdělávání                                        8

Řízení mateřské školy                                                           16

Organizace vzdělávání                                                          22

Pojetí předškolního vzdělávání                                             24

Charakteristika vzdělávacího programu                               26

Formy a metody práce                                                          29

 

Vzdělávací obsah                                                    31

Ahoj kamarádi                                                                32

Vůně jablíček                                                                        36

Adventní čas a vánoční svátky                                             41

Co vyprávěla sněhová vločka                                               46

Probouzení přírody                                                               51

Co už umím                                                                          57

Třídní vzdělávací program                                                62

Program pro děti mladší 3 let                                            64

Evaluační systém                                                                 75

Školní řád mateřské školy                                                  85

Provozní řád                                                                        100

 

Dodatek č. 1 Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných  _____________________________________________________________106

Dodatek č. 2 Přijatá opatření v souvislosti s Covid – 19_______________________ 110

Dodatek č. 3: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka____111

 

Příloha č. 1 Přírodní učebna

Příloha č. 2 Babičko, dědečku, přečti mi pohádku

 

Charakteristika školy

 

Název školy:                  II. Mateřská škola Jiráskova 1141

                                       Moravská Třebová, okr. Svitavy

                                       příspěvková organizace

Sídlo školy:                   Jiráskova 1141

                                     571 01 Moravská Třebová

Součástí školy:               MŠ Tyršova + školní jídelna

Ředitelka školy:             Magda Srncová

Statutární zástupce:       Bc. Lenka Peterková

Právní forma:                 právní subjekt

IČO:                              70880603

Zřizovatel:                     Město – Moravská Třebová

Kapacita:                       Jiráskova 125 dětí

                                      Tyršova 75 dětí

Typ MŠ:                          celodenní s pravidelným provozem

Mateřská škola Jiráskova je pavilonová budova, která zahájila provoz v roce 1965. Od 1. 1. 2001 byla zřízena jako samostatný právní subjekt a v roce 2002 se stala  I. Mateřská škola na ulici Tyršova 1 součástí II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová. Oba subjekty mají strategické postavení téměř v centru města. V současné době je mateřská škola osmitřídní, je v ní celkem umístěno 200 dětí. Kapacita na ulici Jiráskové je 125 dětí, na ulici Tyršové 75 dětí. Každá ze součástí mateřské školy má vlastní jídelnu s celkovou kapacitou 350 jídel. V obou zařízeních se nyní stravuje 200 dětí a 28 zaměstnanců mateřské školy. Doplňková činnost není prováděna.

Z historie mateřské školy na ulici Jiráskova

 16.10. 1965 bylo předáno do provozu společné zařízení jesle a mateřská škola. Provoz byl zahájen 1. 11.1965. Zařízení bylo postaveno za 15 měsíců nákladem 2 304 000 Kč. V mateřské škole bylo zapsáno 90 dětí a v jeslích 40 dětí, kapacita byla plně využita. Po uzákonění prodloužení mateřské dovolené do 4 let věku dítěte došlo ke snižování počtu dětí v jeslích. Prostory se využívaly jen částečně. Od 1. 7. 1997 byly jesle zrušeny. Do těchto prostor byla přemístěna dvoutřídní mateřská škola z obce Udánky. Zrušením jeslí vznikla pětitřídní mateřská škola. V dubnu 1998 po úspěšném obhájení projektu mateřské školy a usilovné práci celého kolektivu školy a rodičů jsme získali titul Zdravá mateřská škola. V lednu 2001 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací. 25.3. 2011 byla zahájena celková rekonstrukce MŠ a ke dni 29. 8. 2012 byla ukončena. 1.7. 2015 byla zahájena rekonstrukce brouzdaliště, které zahájilo svůj provoz 1. 8. 2015.

Současný stav mateřské školy na ulici Jiráskova 5 tříd

 

Věkové složení tříd:       I. A – 25 dětí 2 – 4 roky                                                                                                                                                 II. A – 25 dětí 3 – 4 roky

                                       III. A – 25 dětí 4 – 6 let a děti s odkladem školní docházky

                                       I. B – 25 dětí 2 – 4 roky

                                       II. B – 25 dětí 4-6 let a děti s odkladem školní docházky

Každá třída má svoji ložnici, kterou využíváme na klidové činnosti, WC, šatna malou tělocvičnu. Škola je pavilonová, rozdělená na pavilon A a B. Zastupováním ředitelky jsou pověřeni pedagogové. Budova MŠ je obklopena prostornou zahradou, kam jsou v jarních a letních měsících převáděny veškeré činnosti.

Ve školní kuchyni je zaměstnána vedoucí školního stravování, vedoucí kuchařka a kuchařka. Jídla jsou rozvážena do tříd a vydávána kuchařkami.

Škola má vlastní prádelnu.

V uplynulých třech letech byla vybavena tělocvična, zřízena knihovna, přírodní učebna, pořízena interaktivní tabule, vybavení k činnostem na dopravním hřišti. Zahrada byla obohacena zahradními domečky, herním prvkem Drak, hmatovým chodníkem. Byla vytvořena užitková zahrada, průběžně se doplňovaly hračky a učební pomůcky. Byla provedena výměna zářivek v celé budově a vymalovány chodby. Do školní kuchyně byl zakoupen nový robot.

Současný stav zaměstnanců

 • ředitelka a 10 pedagogických pracovnic
 • účetní školy
 • školnice a 2 provozní zaměstnankyně
 • vedoucí stravování, vedoucí kuchařka a kuchařka
 • chůva

 

Z historie mateřské školy na ulici Tyršova

 

Zápisy v kronice sahají do roku 1946, kdy po nezbytných opravách zahájila mateřská škola provoz. Během krátké doby se zvýšil počet dětí na 144, byly rozděleny do 4 tříd. V letech 1961 – 65 se mateřská škola nacházela ve velmi neutěšeném technickém stavu. Došlo ke stavebním úpravám. V roce 1965 zaznamenala mateřská škola velký odliv dětí. Po 33 letech se mateřská škola dočkala generální opravy, která trvala 3 roky. V roce 1982 zahájila provoz jako trojtřídní mateřská škola. Ve školním roce 1997 – 98 získala škola titul Zdravá mateřská škola. Velký zlom v chodu a organizaci školy nastal na přelomu roku 2001 – 2002. Od 1. 1. 2002 přešla mateřská škola na ulici Tyršova pod příspěvkovou organizaci II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy. Stala se tedy odloučeným pracovištěm, které zahrnovalo 75 dětí, rozdělených do třech tříd, 6 pedagogických a 4 provozní zaměstnance, vlastní školní kuchyň.

V roce 2010 byla v patře školy vybudována třída, která po dobu rekonstrukce ředitelství sloužila našim dětem.

Současný stav mateřské školy na ulici Tyršova

Věkové složení tříd:         I. 25 dětí 2 – 3 roky                                                                                                                                                     II. 25 dětí 3 – 4 roky

                                         III. 25 dětí 4 – 6 let a děti s odkladem školní docházky

Třídy jsou prostorné, propojené s ložnicí. Každá třída má své sociální vybavení odpovídající kapacitě dětí. Budova MŠ je obklopena velkou členitou zahradou, která je plně využívána k činnostem s dětmi.

Za uplynulé tři roky byl upraven terén před druhou a třetí sekcí, bylo opraveno pískoviště a spojovací můstek mezi domečky, byl pokácen smrk u vchodu do MŠ, který svými kořeny narušoval statiku budovy. Dále bylo instalováno nové oplocení a vstupní branky do MŠ. Třídy Motýlků a Berušek byly částečně vybaveny novým nábytkem a výškově nastavitelnými stolky, šatny novými skříňkami pro děti. Školní zahrada byla obohacena o nová houpadla a další dva nové herní prvky.

Střešní krytina na hlavní budově byla nahrazena plechovou střechou. Školní kuchyně byla vybavena konvektomatem, nerezovými regály, myčkou nádobí a funkčním nerezovým odsavačem par.

Současný stav zaměstnanců

 • statutární zástupkyně + 5 pedagogických pracovnic
 • vedoucí kuchařka a pomocná kuchařka
 • školnice a uklízečka
 • pedagogická asistentka
 • chůva

O údržbu obou budov se stará údržbář, který je financován městským úřadem
a úřadem práce.

MŠ spolupracuje se Zdravým městem, zúčastňuje se všech nabídnutých aktivit a vytváří vlastní projekty.

 • Každý začátek v MŠ je těžký
 • Bezpečně a radostně do mateřské školy
 • Aby zoubky nebolely
 • Knihovna v MŠ
 • Rozvíjení matematických představ
 • Jóga v MŠ
 • Hop do vody do vodičky
 • Komunikace a spolupráce s rodiči
 • Přírodní učebna
 • Babi, dědo, přečti mi pohádku
 • Projekt lokálních sítí MŠ v gramotnostech
 • Logopedické pomůcky aneb logopedie v praxi
 • Hřebečské důlní stezky

Podmínky předškolního vzdělávání

 

Věcné podmínky

Mateřská škola Jiráskova má 5 tříd, přilehlé ložnice, sociální zařízení se stanovenou kapacitou 26 dětí na třídu. MŠ Tyršova má 3 třídy s přilehlými ložnicemi a vlastním sociálním zařízením se stanovenou kapacitou 27 dětí na třídu.

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání se provádí ráno před zahájením provozu a v době při pobytu dětí venku. Ve třídách jsou umístěny teploměry. Teplota vzduchu ve třídě se pohybuje v rozmezí 20 – 22ºC a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19ºC. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18ºC. Nejvyšší přístupná teplota ve třídě je 26ºC. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota 18ºC. V zimním období při mimořádně chladných dnech nesmí teplota klesnout pod 18º C maximálně 3 dny a pod 16º C je povolen pouze 1 den.

Pro osvětlení v MŠ jsou zvoleny zářivky. V prostorách tříd i celé MŠ je vyhovující denní osvětlení. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření.

Lehátka, matrace, lůžkoviny, pyžama jsou uložena dle požadavků hygieny. Lůžkoviny jsou měněny 1x za 21 dnů nebo dle potřeby. Jsou uloženy k tomu určených a dobře větratelných policích ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.

Dětský nábytek je zdravotně nezávadný a bezpečný. Všechny třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány a odpovídají věku dětí. Hračky, pomůcky, náčiní a jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát, vyznaly se v jejich uložení.

Škola má knihovnu disponující množstvím zájmové, odborné literatury, dětských titulů a časopisů. Zaměstnanci školy mají možnost si tituly zapůjčit.

Děti se svými výrobky a pracemi podílejí na výzdobě interiéru budovy i interiéru MÚ.

Pobyt dětí se uskutečňuje zejména v areálu školní zahrady, která je oplocená a osázená zdraví nezávadnými rostlinami a dřevinami. Travnaté plochy jsou sekány 1x za měsíc, příp. dle potřeby častěji, keře jsou stříhány dle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou, jsou zastíněna slunečníky a v letním období se provádí propařování písku 1x za 14 dní. Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily sluneční brýle, pokrývku hlavy a pokožka je chráněna krémem s vysokým UV filtrem. Děti mají dostatek tekutin.

Vybavenost zahrady:

Jiráskova – 3 pískoviště, brouzdaliště, dřevěné průlezky, skluzavky, dřevěný zahradní nábytek, různé druhy houpaček, nové dřevěné prvky

Tyršova – 2 pískoviště, dřevěná sestava, houpačky, zahradní nábytek

Každá budova má vlastní kuchyň, ve které jsou připravovány pokrmy (svačiny, oběd, odpolední svačiny).

Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na zahradě. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

dle zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním vzdělávání §35a §183 téhož zákona

 

Termín zápisu do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Den otevřených dveří v obou mateřských školách probíhá dle aktuální situace. Součástí je ochutnávka zdravé stravy.

O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, přičemž upřednostňuje děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti zaměstnaných rodičů a pokud má již dítě v MŠ sourozence.

Do MŠ se přijímají děti starší dvou let – smyslově, tělesně a duševně zdravé, s osvojenými základními hygienickými návyky a základy sebeobsluhy. Do třídy mohou být zařazeny i děti zdravotně postižené, a to na základě vyjádření odborného lékaře.

Ředitelka školy může na základě rozhodnutí rodičů přeřadit dítě do třídy speciální MŠ.

Ředitelka školy může ukončit docházku do MŠ po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází, pokud zástupce dítěte závažným způsobem a opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná.

Rodiče jsou seznámeni s povinností platit v termínu úplatu za vzdělávání
a stravné. Tato povinnost vzniká dnem zápisu do MŠ.

O výši úplaty, snížení a prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy, přičemž postupuje podle Správního řádu. Mimořádně může přihlédnout ke zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.

Rodiče mají možnost seznámit se se vzdělávacím programem a podílet se
na dění v mateřské škole. Při nástupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

Denní program zahrnuje následující situace a činnosti

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Základní péče: příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek nebo odpočinek dětí, adaptační období ve spolupráci s rodinou.

Hry a pohybové aktivity: spontánní, řízené v interiéru, při pobytu venku.

V denním programu mateřské školy jsou respektovány základní požadavky správné životosprávy, duševní a tělesné hygieny. Každodenní program vytváří zdravý způsob života dětí, zabezpečuje všestranný rozvoj dítěte.

Organizace dne

Provoz dne:  6.00 – 16.00 hod.

6.00 – 9.00 hodin scházení dětí, herní činnosti dle zájmu a potřeby dítěte, individuální nebo ve skupince, zdravotní cvičení, zábavná tělovýchovná chvilka, podávání ranní svačiny

9.00 – 11.30 hod. získávání poznatků o přírodě, společenském životě z nejbližšího okolí, hudební, výtvarné, literární a tělovýchovné činnosti, rozvíjení řeči a jazyka, pobyt venku. Za příznivého počasí přenášíme co nejvíce činností na zahradu

11.30 – 16.00 hod. oběd, odpočinek dle potřeby dětí, literární nebo hudebně – poslechová chvilka, hry a rozcházení dětí

Stravování v mateřské škole

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají během celého pobytu v MŠ dostatek tekutin, jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 107/2008 Sb. o školním stravování byly stanoveny ceny za stravné: celodenní strava pro děti ve věku 3-6 let 34,- Kč, dítě, které v příslušném školním roce dovrší 7 let 37,- Kč. Stravovací řád je k dispozici rodičům v šatnách. Strava je připravována v mateřské škole jak na Jiráskové, tak na Tyršové ulici. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo rozváží a vydávají kuchařky.

Dopolední svačina                8.30 hod. – 9.00 hod.

Oběd                                    11.30 hod – 12.00 hod.

Odpolední svačina               14.00 hod – 14.30 hod.

Děti jsou vedeny k samostatnosti. Starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhá pedagog s provozními zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Zaměstnanci školní jídelny jsou proškoleni o hygienických normách. Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny. Svačina je samoobslužná. Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 stupňů, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravována podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. Pitný režim je dodržován po celý den: od 6.00 hodin do 16.00 hod. Děti se mohou obsloužit samostatně, každé dítě má svůj hrníček Nápoje se obměňují – ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy. O mytí nádobí se starají kuchařky.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci.

Pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry odpoledne po odpočinku a svačině, hudebně pohybové činnosti, 1x týdně řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her, 1x týdně cvičení na Fitbalech. Pobyt venku je organizován mezi 9.30 – 11.30 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti

 • pohybové hry
 • prvky sportovních her
 • turistika
 • jízda na dětských dopravních prostředcích
 • sezónní činnosti

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Od 12.00-14.00hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti relaxují na matraci 20 minut, pak následují klidné aktivity nebo pobyt venku.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu
a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky

 • děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, pedagogové i provozní zaměstnanci vytváří prostředí potřebného klidu, bezpečí a soukromí. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Rodiče mají možnost pobýt se svým dítětem ve třídě. Důležitá je spolupráce s rodiči, pedagog je seznámen s charakteristikou dítěte
 • pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají jejich uskutečňování (jednají citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem, pedagog vhodně motivuje, nemanipuluje
  s dětmi, zbytečně je neorganizuje
 • děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno. Podceňování
  a zesměšňování je nepřípustné. Děti se vzájemně povzbuzují, respektují, samostatně rozhodují a učí se vyslechnout jeden druhého
 • volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití v každé třídě:
 • ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě
  a ostatním dětem)
 • ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje
  i ostatních dětí a nerušili navzájem při hře)
 • spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)
 • pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády
  a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem)
 • neničíme úmyslně kamarádovu hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří)
 • umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)
 • nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti)
 • nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež)
 • dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Pedagog podporuje děti k samostatnosti, dostatečně chválí, pozitivně hodnotí a učí říci ano – ne. Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Pedagog předává jasné a srozumitelné pokyny, vede třídu ke vzájemnému přátelství
 • pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny je podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a vandalismu) Věnuje dostatek pozornosti konfliktním situacím mezi dětmi, využívá přiměřeně formální a neformální autority, vede děti k tomu, aby se dokázaly vyjádřit, co je trápí, co je bolí
 • je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí
  a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je tematicky blízká, přiměřeně náročná, jemu pochopitelná a prakticky využitelná). Pedagog upřednostňuje aktivity, při kterých jsou děti aktivní, účastní se nabízených činností, zkoumají, objevují, prakticky poznávají. Snaží se o to, aby k žádoucím poznatkům docházely děti vlastní aktivitou (vymýšlení, zkoušení, hledání pozorování, pokusy). Plně se věnuje dětem a jejich vzdělání, využívá moderní formy a metody práce, využívá adekvátní výchovně – vzdělávací prostředky
 • pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti
  v samostatných pokusech, je uznalý, oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte pozitivním oceněním. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Pedagog vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, poskytuje dětem dostatek prostoru pro uplatnění představivosti a rozvoj fantazie, aby se děti zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem
 • ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se sám chová podle zásad zdravého životního stylu, je dětem vhodným vzorem, věnuje dostatek času dětem s individuální potřebou. Pedagog dokáže být jako děti, děti dokáží být chvíli dospělými.

Současný stav

 • 6 smíšených tříd
 • 2 třídy předškoláků

Máme vytvořeny podmínky pro děti mladší 3 let a podmínky pro zdravý průběh adaptace všech nových dětí.

Kam směřujeme

 • maximálně zajistíme postupnost a plynulost spontánních a řízených činností v průběhu dne
 • vycházíme z individuálních předpokladů každého dítěte
 • plánujeme vzdělávací činnosti pružně a diferencovaně
 • uplatňujeme a rozvíjíme individuální a skupinové formy práce
 • podporujeme příležitosti, ve kterých děti mezi sebou vyžadují dodržování společně určených pravidel
 • zejména starší děti pověřujeme učením mladších, dáváme jim důvěru a ověřujeme si tak zvládnutí dovedností

Rytmický řád života dne

Současný stav

 • uspořádání dne je upraveno z hlediska zdravé životosprávy, dodržujeme tříhodinový interval mezi jídly
 • dbáme na osobní předávání dítěte pedagogovi, zaznamenáváme ranní informace od rodičů
 • přicházení a odcházení dítěte z mateřské školy vychází z potřeby rodičů
 • klademe přiměřené požadavky na dítě, a na kladný citový vztah mezi pedagogem a dítětem
 • činnosti a jejich sled jsou vymezeny pouze rámcově, dbáme na plynulé přechody mezi činnostmi
 • zajišťujeme střídání náročnějších činností a odpočinku, uspokojování fyziologických potřeb dětí
 • spolupracujeme s rodiči před zápisem

Kam směřujeme

 • povedeme děti k dodržování pitného režimu
 • zjistíme stravovací návyky v rodině a prohloubíme vzájemnou informovanost mezi pedagogy a rodiči osvětou a odbornými články
 • obohatíme jídelníček dětí o potraviny racionální výživy

Spontánní hra

 

Současný stav

 • pozorujeme a poznáváme děti při hře, sledujeme a respektujeme stádia jejich vývoje
 • nezasahujeme do hry, vystupujeme jako partner

Kam směřujeme

 • společně vytvoříme herní pravidla a budeme je důsledně dodržovat
 • při výběru hraček budeme preferovat variabilní hračky

Podnětné a věcné prostředí

 

Současný stav

 • na vytvoření estetického prostředí školy se podílejí všichni zaměstnanci i děti

Kam směřujeme

 • inovujeme herní koutky
 • při výzdobě interiéru preferujeme práce dětí

Denní řád

 

6.00 – 9.00 hod scházení dětí, hravé činnosti podle zájmu a nálady dítěte, individuální nebo ve skupince, zábavná tělovýchovná chvilka, podávání ranní svačiny

9.00 – 11.30 hod. získávání poznatků o přírodě, společenském životě z nejbližšího okolí, hudební, výtvarné, literární a tělovýchovné činnosti, rozvíjení řeči, jazyka, pobyt venku. Za příznivého počasí přenášíme co nejvíce činností na zahradu

11.30 – 16.00 hod. oběd, odpočinek dle potřeby dětí, literární nebo hudebně-poslechová chvilka, hry a rozcházení dětí

Řízení mateřské školy

V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy – ředitelka školy.

Škola se člení – 5 tříd na ulici Jiráskova, 3 třídy na ulici Tyršova, úsek provozní, 2 školní jídelny.

Vedoucí úseků určuje ředitel školy v souladu s náplní úseků, v rámci pravomoci stanovených ředitelkou školy, řídí činnost úseků, podepisují příslušná rozhodnutí a opatření.

Jsou oprávněny jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelkou školy a náplní práce.

Řízení školy – hlavní úkoly z pracovních náplní

 

 

Ředitelka MŠ

 

 • řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých úseků
 • koordinuje prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady
  a provozních porad
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních
 • rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy
 • schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých úseků
 • odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující
  k zabezpečení činnosti školy v této oblasti

 

Statutární zástupkyně

 

 • zodpovídá za provoz v MŠ Tyršova
 • podílí se na utváření organizační struktury školy
 • zodpovídá za evidenci docházky, dovolených, SV
 • koordinuje pracovní dobu všech zaměstnanců
 • zpracovává koncepci MŠ a dohlíží na její plnění
 • provádí kontrolní činnosti na základě obecně závazných pokynů

Zástupkyně pavilonu

 

 • je zodpovědná za chod svěřeného pavilonu, za všechna rozhodnutí svá i svých podřízených
 • podílí se na utváření organizační struktury školy
 • zpracovává koncepci MŠ a dohlíží na její plnění
 • provádí kontrolní činnosti na základě obecně závazných pokynů

Vedoucí školní jídelny

 

 • odpovídá za provoz a plný chod jídelny na ulici Jiráskova a Tyršova
 • řídí ŠJ, vedoucí kuchařky a personál jídelny
 • sestavuje s vedoucími kuchařkami jídelní lístek, dbá na dodržování norem
 • provádí vyúčtování stravného za běžný měsíc
 • vede a kontroluje sklad potravin

 

Vedoucí kuchařka

 

 • sestavuje jídelníček s vedoucí školní jídelny
 • odpovídá za dodržování hygienických předpisů a norem, předpisů BOZP
 • zajišťuje provoz školní kuchyně
 • kontroluje čistotu v prostorách kuchyně, přípravných kuchyňkách
 • normuje potraviny, kontroluje dodržování provozního řádu kuchyně

 

Hospodářka školy

 

 • vede účetní agendu v plném rozsahu
 • zpracovává mzdovou agendu
 • zajišťuje zpracování provozní agendy

 

Domovnice

 

 • vykonává funkci správce budovy a zařízení
 • odemyká a zamyká budovu
 • provádí každodenní běžný úklid
 • zodpovídá za sklad úklidových a hygienických prostředků
 • řídí práci uklízeček

 

Uklízečka

 

 • udržuje přidělené školní prostory v čistotě a pořádku, provádí každodenní úklid
 • pomáhá při oblékání dětí v šatně i na lehárně
 • pomáhá při rozdávání obědů
 • zodpovídá za vybavení místností ručníky a hygienickými potřebami
 • dodržuje předpisy BOZP

Kuchařka

 

 • zodpovídá za kvalitu přípravy jídla
 • zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a norem při přípravě jídla
 • udržuje své pracoviště v čistotě a pořádku
 • dodržuje předpisy BOZP a PO

 

Pedagog

 

 • zabezpečuje zdravé a bezpečné prostředí pro děti
 • plní úkoly ŠVP v plném rozsahu
 • řídí se úkoly z plánu práce
 • vypracovává TVP
 • dodržuje předpisy BOZP, PO

 

Asistent pedagoga

 

 • řídí se pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, pracovní náplní, směrnicemi školy a pokyny nadřízených
 • vede předepsanou dokumentaci a administrativu spojenou s evidencí pedagogické činnosti a výsledků daného dítěte
 • účastní se pedagogických porad a dalších akcí
 • výchovnou činností prohlubuje u dětí pracovní, hygienické a komunikační dovednosti a návyky
 • dbá pokynů řídícího pedagoga, spolupracuje s ním, plní pomocné vzdělávací úkoly, asistuje při práci, vyžadující vyšší koncentraci pozornosti
  a grafomotorické přesnosti
 • zajišťuje bezpečnost dětí při všech činnostech a akcích organizovaných školou
 • spolupracuje s pedagogem při komunikaci s rodiči dětí a nedává jim nevyžádané rady
 • podporuje individuální pomoc při kontaktu s ostatními dětmi
 • provádí rutinní práce (příprava a úklid pomůcek, šetrné zacházení s inventářem školy, pomoc při stolování, sleduje vzhled ošacení a obuvi dětí, uplatňuje individuální přístup k dětem)
 • podává pedagogům podněty k řešení

Chůva

 

 • provádí rutinní práce při výchově dětí, přebaluje, myje a obléká děti
 • upevňuje společenské chování a jiné návyky
 • vede děti k hygienickým návykům a pečuje a pomáhá při obsluze
 • pečuje a pomáhá při pohybové aktivizaci dětí
 • čte pohádky, říkanky, zdokonaluje řeč dětí, řeší problémy s řečí
 • dodržuje zásady prevence úrazů a bezpečnosti
 • rozvíjí pozornost a paměť dětí, řeší případné problémy
 • soustavně výchovně působí na děti formou hry v místnosti i přírodě, používá hračky a didaktické pomůcky k rozvoji dětí
 • vychovává děti k sociálním dovednostem
 • zpracovává zprávy o své činnosti a vede výkaz práce

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče, ke kterým předškolní pedagog není kompetentní, jsou zajišťovány příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, poradenskými psychology atd.)

Ve škole je funkční informační systém, pedagogické rady se konají dle plánu, provozní porady dle potřeb školy. Všichni pedagogičtí pracovníci vypracovávají ŠVP ve spolupráci s ředitelkou.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ.

Spoluúčast rodičů probíhá na základě spolupráce a partnerství. Rodiče mají dostatek informací o životě dětí v MŠ. Mohou se k činnosti MŠ vyjádřit. Osobní kontakt pedagog – rodič napomáhá při spolupráci.

Důležitou součástí spolupráce rodičů s MŠ jsou společné akce s dětmi a rodiči.

Spolupráce s institucemi

Mateřská škola spolupracuje s Magistrátem města Moravské Třebové, se všemi základními školami v Moravské Třebové, s kulturními zařízeními města, s policií ČR, se záchrannou službou, hasičským sborem, vojenskou školou, domovem pro seniory a s Lesy ČR.

Záměry

 • podporovat DVVP
 • získávat finanční prostředky na další vzdělávání z EU

 

Spoluúčast rodičů

Současný stav

 • organizujeme společná setkání s rodiči – společná posezení, oslavy, akce
  na školní zahradě
 • využíváme každodenního setkání s rodiči k rozhovorům o dítěti, prohlubování poznatků o něm
 • rodiče mohou kdykoliv navštívit mateřskou školu a shlédnout činnosti v ní
 • mateřská škola zabezpečuje a zprostředkovává nápravu poruch komunikačních dovedností dětí
 • rodiče mají možnost uplatnit své právo ovlivňovat výchovu dítěte v mateřské škole

Kam směřujeme

 • konzultovat s rodiči příp. problémy u dětí, poskytovat jim odborné rady a nabízet odbornou literaturu
 • aktivně zapojovat rodiče do výchovně vzdělávací činnosti
 • motivovat rodiče k větší spolupráci při zajišťování akcí pro děti a tato setkání vnímat jako příjemná a zároveň užitečná

Spolupráce mateřské školy a základní školy

Současný stav

 • společné akce škol – Sportovní den, koncerty žáků ze ZŠ, divadelní představení
 • návštěvy dětí ve škole před zápisem
 • společná schůzka pedagogů MŠ a ZŠ před zápisem dětí
 • společná schůzka rodičů a pedagogů z prvních ročníků před zápisem

Kam směřujeme

 • nadále rozvíjet a zlepšovat spolupráci se základní školou
 • iniciovat návštěvy pedagogů z l. třídy, předávat si zkušenosti
 • nabízet rodičům odbornou pomoc, literaturu před nástupem do ZŠ
 • probírat s jednotlivými rodiči v předstihu případný návrh odkladu školní docházky
 • organizovat pro rodiče předškolních dětí ve spolupráci s dalšími odborníky přednášky na témata související se začátkem školní docházky a úskalími tohoto období

Začlenění mateřské školy do života obce

Současný stav

 • respektujeme město jako zřizovatele, máme velmi dobré vztahy
 • posilujeme kulturní a společenské tradice ve městě
 • upevňujeme své nezastupitelné a perspektivní postavení mezi ostatními vzdělávacími institucemi ve městě
 • spolupracujeme s městskou knihovnou, ZUŠ, DDM, ZŠ, speciální MŠ, městskou policií, hasiči, zahrádkáři, s Lesy ČR
 • zajišťujeme kulturní program pro babičky a dědečky v domově důchodců, vystoupení v muzeu, při „Objímání města“

Kam směřujeme

 • nadále rozvíjet dobré vzájemné vztahy
 • reprezentovat školu na veřejnosti, např. články do tisku
 • umět obhájit a prezentovat svoje potřeby, řešení a návrhy na rozhodnutí, která jsou v naší kompetenci
 • hledat dále podporu a pomoc u organizací a osobností mimo školu a mimo okruh školství (upevňovat kontakty s místními podnikateli, sponzory, podniky…)
 • posilovat občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů s místem, kde žijí

stát se místem, kam přicházejí s důvěrou rodiče dětí i ostatní partneři, potřebují-li odbornou radu a pomoc

 

Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. Zvláštní důraz je kladen na Evidenční list, Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Doklad o vyzvedávání dítěte z mateřské školy, Smlouvu o ochraně osobních údajů, Informovaný souhlas zákonného zástupce podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

Mateřská škola je rozdělena na třídy a provozní část.

Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí
a rodičů. Třídy jsou heterogenní, umístění do jednotlivých tříd umožňuje soustředit do jedné třídy sourozence a kamarády.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

V naší mateřské škole je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti pedagogů ve třídě v rozsahu dvou a půl hodiny.

Denní řád se odvíjí od potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeb dětí. Děti ve věku 2 – 5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností.

Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku.

Charakteristika jednotlivých tříd

Současný stav mateřské školy na Jiráskové ulici je 130 dětí v 5 třídách.

Věkové složení tříd:       I.A    25 dětí 2 – 4 roky

                                      II.A   25 dětí 4 – 5 let

                                      III.A  25 dětí 5 – 6 let a děti s odkladem šk. docházky

                                      I.B     25 dětí 2 – 4,5 roku

                                      II.B   25 dětí 4,5 – 6 let a děti s odkladem šk. docházky

Současný stav mateřské školy na Tyršově ulici je 80 dětí  ve 3 třídách.

Věkové složení tříd:       I.       25 dětí 2 – 4 roky                                                                                                                                               II.      25 dětí 4 – 5 let

                                      III.     25 dětí 5 – 6 let a děti s odkladem šk. docházky

Děti jsou do tříd rozděleny rovnoměrně, máme vytvořeny podmínky pro zdravý průběh adaptace nových dětí.

Pojetí předškolního vzdělávání

Mateřská škola je instituce pro děti. Dítě se svými přirozenými potřebami stojí ve středu jejího zájmu i práce. Prospěch dítěte je proto pro pedagoga v každé situaci rozhodující. Proto je třeba podporovat vše, co je pro dítě prospěšné – každý způsob práce, který je pro vzdělávání dítěte, pro jeho rozvoj a postup v učení příznivý, vhodný a přirozený, a to i za cenu toho, že je náročnější a složitější pro pedagogy i jiné dospělé (rodiče, partnery).

Předškolní vzdělávání by mělo být založeno na individuálním získávání kompetencí. Důležité je to, co které dítě osobně získává, jakých individuálních výsledků dosahuje, resp. jaký pokrok v rozvoji a učení dělá, které kompetence a v jaké míře je schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání – jaké konkrétní schopnosti, dovednosti, poznatky, hodnoty a postoje si z mateřské školy odnáší do života.

To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam – v první řadě se musí cítit spokojeně a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Především záleží na prožitku dítěte, z něhož získává základy pro zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu, což jsou podstatné předpoklady pro osvojení klíčových kompetencí. Pokud dítěti v předškolním věku schází pozitivní socio – emocionální zkušenost, může být v jeho dalším rozvoji znevýhodněno.

Každé dítě má právo být jiné. Je přirozené, že děti v přibližně stejném věku dosahují různé úrovně rozvoje, že mají rozdílnou osobnostní výbavu i různou zkušenost. Každé dítě má své možnosti a své potřeby (včetně potřeb speciálních). Každé má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem, každé má právo dostat příležitost získat maximum toho, co v rozsahu svých individuálních potřeb a možností získat může.

Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti. Rozvíjí se a učí na základě vlastní aktivity. Učí se činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí, v čem se aktivně uplatní. Proto musí mít příležitost a možnost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat. Jen tak může být vzdělávání dětí této věkové skupiny skutečně efektivní.

Skutečnost, že vzdělávání má být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, nezbavuje pedagoga povinnosti postupovat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. Její profesionalita spočívá právě v tom, že sama postupuje cílevědomě, ale že proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte, na jeho zájmu a spontánní aktivní účasti. Dítě je sice promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné – samostatně se rozhoduje, dělá to, co dělat ze své vůle chce, co je těší. Pokud nabídnuté činnosti děti baví, pak se spontánně učí i tomu, co pedagog těmito činnostmi cíleně sleduje.

Vzdělávání dítěte neprobíhá pouze v předem plánovaných řízených činnostech, ale nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. Ditě vnímá chování okolí a je ovlivňováno vším, čeho se v mateřské škole účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje, s čím se setká, co běžně nastává, či co se náhodně přihodí, bez ohledu na přání a vzdělávací plán pedagoga. Spontánně přijímá poznatky a informace, přebírá hodnoty a postoje, se kterými se setkává. To je třeba mít stále na paměti s tím, že pedagogický efekt neformálního působení a neuvědomělých vlivů prostředí může být často pro dítě důležitější, než promyšlená vzdělávací nabídka – a to jak ve směru pozitivním, tak i negativním.

Předškolní vzdělávání končí zařazením dítěte do povinného vzdělávání – pro dítě začíná životní etapa školní docházky. „Příprava na školu“ je přirozenou a samozřejmou součástí práce mateřské školy – součástí pro dítě velice důležitou, a proto z jeho hlediska nezbytnou. Mělo by jít především o pomoc dítěti a ne o usnadnění práce elementaristům, realizované popř. i za cenu „nátlaku“ na děti. Proto tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů“ dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí, aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vychází z požadavků RVP PV. Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální, vytvářet základy zdravého životního stylu. Učíme děti žít s ostatními, vzájemně komunikovat, být tolerantní, ohleduplný, respektovat odlišnosti druhých, navazovat a rozvíjet dětská přátelství. Rozvíjíme sebevědomí dítěte, důvěru ve své schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, nacházet, poznávat, prožívat, umět pojmenovat viděné a prožité a hlavně porozumět

Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuální získávání kompetencí, které budou děti schopny uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu, systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje učení, podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z možnosti zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy, nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu, proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání, vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné sbližování.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry, vést dítě k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve školce i v rodině (učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat, tolerovat druhé), vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně a že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá.

Dlouhodobé cíle:

ü  pozdravit, požádat, poděkovat

 • používat kapesník
 • hlásit se o slovo, respektovat mluvčího
 • správně a pohotově reagovat na pokyn učitelky
 • půjčovat, šetrně zacházet s hračkami, udržovat pořádek
 • mýt ruce před i po jídle, po použití WC, čistit zuby
 • posilovat sebevědomí, bezpečí a jistotu dětí
 • mít upravený oděv
 • hodnotit své jednání a chování
 • prodlužovat schopnost soustředění
 • správně držet lžíci a příbor, jíst kulturně
 • navozovat radostnou atmosféru
 • přizpůsobit se skupině, být samostatný, neubližovat si
 • pozorovat přírodu, mít kladný postoj k péči o přírodu a životní prostředí
 • splnit drobný uložený úkol samostatně i ve dvojici
 • prohlubovat citově vztahy a charakterové vlastnosti (radost, lítost, optimismus, důvěra), dohodnout se na střídání ve vedoucí úloze

Hlavní zásady pro naši práci s dětmi:

 • při tvorbě TVP respektujeme specifiku předškolního vzdělávání, přihlížíme k věku dětí
 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám
 • prioritou je pro nás vždy zájem dítěte a spolupráce s rodiči
 • vzdělávací nabídka je založena na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • umožňujeme dětem takové hry a činnosti, při kterých získávají poznatky a dovednosti
 • aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené
 • sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme do portfolia dítěte
 • důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky, činnosti dětí
 • snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání

Formy a metody práce

Během celého pobytu v mateřské škole jsou uplatňovány odpovídající formy a metody práce.

Formy

 • hromadná, kolektivní – práce pedagoga s celou třídou
 • skupinová
 • individualizovaná – každé dítě pracuje podle svého programu, pedagog tuto práci řídí
 • individuální – každé dítě má svého pedagoga

Metody

 

Metody slovní

 • vyprávění
 • vysvětlování
 • přednáška
 • práce s textem
 • rozhovor
 • popis
 • diskuse
 • dramatizace
 • práce s knihou

Metody názorně demonstrační

 • předvádění a pozorování
 • práce s obrazem
 • instruktáž
 • pozorování předmětů a jevů

Metody praktické

 • nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • napodobování
 • manipulování, laborování a experimentování
 • vytváření dovedností
 • pracovní činnosti (na pozemku)
 • grafické a výtvarné činnosti

Metody aktivizující

 • diskusní
 • heuristické řešení problému
 • situační
 • inscenační
 • didaktické hry

Metody komplexně výukové

 • frontální výuka
 • skupinová výuka
 • individuální a individualizovaná výuka
 • projektová výuka
 • učení dramatem
 • učení v životních situacích
 • aspekt psychologický – metody z hlediska aktivity a samostatnosti dětí
 • sdělovací
 • samostatné práce dětí
 • badatelské a výzkumné aktivity
 • aspekt logický – struktura metod z hlediska myšlenkových operací
 • postup srovnávací
 • postup induktivní (získávání informací)
 • postup deduktivní (na základě zkušeností)
 • postup analyticko-syntetický (rozebírání a dávání dohromady)
 • varianty metod z hlediska fází výuky
 • motivační
 • expoziční (vysvětlování)
 • fixační
 • diagnostické
 • aplikační

Vzdělávací obsah

Základní obsah předškolního vzdělávání byl stanoven tak, aby odpovídal cílům a záměrům RVP PV. Je uspořádán do pěti integrovaných tematických bloků. Jednotlivá témata jsou obecného charakteru tak, aby umožňovala tvůrčí rozpracování samotnými pedagogy v TVP. Zahrnují oblast čtyř ročních období, lidové tradice, svátky, péče o zdraví, vztah k ekologii a přírodě jako celku, společenským hodnotám a sportovním aktivitám. Programem prolíná pět vzdělávacích oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, socio – kulturní a environmentální). Ve ŠVP je prostor i pro neplánované tematické celky, které spontánně vyplynou ze života dětí a nejrůznějších situací. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou (nadané děti), pro které jsou vytvářeny individuální plány. Cílovou kategorii reprezentují klíčové kompetence. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 1. Kompetence k učení.

 

 1. Kompetence k řešení problémů.

 

 1. Kompetence komunikativní.

 

 1. Kompetence sociální a personální.

 

 1. Kompetence činnostní a občanské.

Ahoj kamarádi

(adaptace v mateřské škole)

Nástup do MŠ je období, ve kterém se děti seznamují s novým prostředím, vyrovnávají se s odloučením od domova, poznávají nové kamarády, navazují první přátelství a vytvářejí pravidla společného soužití.

Záměrem tohoto tematického bloku je seznámit děti s prostředím mateřské školy i jeho okolím, s pravidly společenského soužití ve třídě, získávat citovou samostatnost, fyzickou a psychickou zdatnost, navazovat kamarádské vztahy.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

Kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.
 • uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Kompetence komunikativní

 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými
 • chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 

Kompetence sociální a personální

 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
 • dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování

Kompetence činnostní a občanské

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • uvědomuje se svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Dítě a jeho psychika

 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání

Dítě a ten druhý

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

Dítě a jeho psychika

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
 • ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • podílet se na organizaci hry a činnosti

Dítě a ten druhý

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Dítě a společnost

 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi

Dítě a svět

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

 • lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, sezónní činnosti, míčové hry
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úpravy prostředí

Dítě a jeho psychika

 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • činnosti vyvolávající veselí a pohodu

Dítě a ten druhý

 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

Dítě a společnost

 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí

Dítě a svět

 • přirozené pozorování a seznamování s prostředím mateřské školy
 • hry a aktivity na téma dopravy

Rizika

 • nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí
 • málo příležitostí k pracovním úkonům
 • spěch, nervozita, nemožnost dítěte dokončit činnost v individuálním tempu
 • příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, na kterých se děti nepodílí a nedodržují je
 • málo podnětné, pestré a málo obměňované prostředí

Témata

 • Pojď mezi nás, jsi náš kamarád

 

 • Království kamarádů

 

 • Bezpečně a radostně do školky (doprava)

 

 • Místo, kde žiji (město, vesnice)

Přibližná doba 3- 4 týdny.

Vůně jablíček

Krása podzimní přírody inspiruje k jejímu citlivému vnímání prostřednictvím všech smyslů. Abychom poznali druhé, musíme nejprve poznat sami sebe. Naše smysly nám pomohou nejvíce. Budeme pozorovat rozmanitosti a krásy podzimní přírody, opadávání listů, barvy v přírodě, tvary, listy, sklizeň všeho co příroda přinesla. Dozvíme se, jaké ovoce se češe, jakým způsobem, jak voní a jak ho poznáme. Podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami. Povíme si o zvířatech, jejich užitku a ukládání k zimnímu spánku. Pobytem na zahradě podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí. Budeme se těšit na „Bramborový týden v mateřské škole“ a „Drakiádu“. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu.

Záměrem tohoto vzdělávacího bloku je poznávat a vnímat krásy podzimní přírody, užívat a rozvíjet všechny smysly, posilovat zájem a zvídavost o nové poznatky, rozvíjet kooperativní činnosti, chránit a zlepšovat prostředí.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě přírody, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách. Orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 

Kompetence k řešení problémů

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • řeší problémy, na které stačí. Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje. Hledá různé možnosti a varianty, má vlastní originální nápady. Využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti.
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač apod.)

Kompetence sociální a personální

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, Vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích. Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.

Kompetence činnostní a občanské

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Dítě a psychika

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý

 • rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 • poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 

Dítě a svět

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • zachovávat správné držení těla
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

Dítě a jeho psychika

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v konkrétních situacích
 • domluvit se slovy i gesty
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Dítě a ten druhý

 • spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

Dítě a svět

 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

 • smyslové a psychomotorické činnosti
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, vytváření zdravých životních návyků

Dítě a psychika

 • spontánní hra
 • hry na téma rodiny, přátelství

Dítě a ten druhý

 • kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinkách

Dítě a společnost

 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí

Dítě a svět

 • sledování rozmanitostí a změn v přírodě
 • poznávání ekosystému

Rizika

 • denní režim nevyhovující zásadám zdravého životního stylu
 • jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • přehlížení nežádoucího chování některých dětí
 • nedostatek příležitosti vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně

Témata

 

 • Co přináší podzim (charakteristika)

 

 • Z pohádky do zahrádky (ovoce, zelenina, kytky)

 

 • Kouzlo lesa (plody podzimu)

 

 • Malíř podzimek (barvy podzimu)

 

 • Vyjel traktor do polí

 

 • Vlaštovičko, leť (odlet ptáků, příprava na zimu)

 

 • Tiše děti, ježek spí (volně žijící zvěř, příprava na zimu)

 

 • Co viděl papírový drak (shrnutí)

Přibližná doba 8 – 10 týdnů.

Adventní čas a vánoční svátky

Předvánoční období přímo nastoluje atmosféru těšení, společného tvoření a prožívání radostí. Sníh děti láká zajezdit si na bobech, postavit si sněhuláka a koulovat se s kamarády, ale bez respektování pravidel a bez ohleduplnosti to nepůjde. Seznámíme děti se zvyky, které patří k předvánoční a vánoční době. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní vánoční posezení s rodiči. Tvořivosti dětí využijeme při výzdobě tříd a prostor v MŠ. Vycházky do přírody, hledání zvířecích stop ve sněhu, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a další pozorování nabídne příroda v zimě.

Záměrem tohoto tematického bloku je dětem přiblížit lidové zvyky a tradice, navodit vánoční atmosféru a umět prožitky vyjádřit, rozvíjet fantazii, představivost a tvořivost, vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách, zdokonalovat jemnou a hrubou motoriku.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury a přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách. Orientuje se v řádu a dění prostředí, ve kterém žije.
 • poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence k řešení problémů

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 

Kompetence komunikativní

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit. Má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

Kompetence sociální a personální

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • samostatně se rozhoduje o svých činnostech. Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně. Nevhodné chování a komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

Kompetence činnostní a občanské

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. K úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně. Váží si práce i úsilí druhých.
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí, a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Dítě a ten druhý

 • vytváření prosociálních postojů

Dítě a společnost

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a svět

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním nářadím, nástroji, výtvarnými pomůckami a materiály

 

Dítě a jeho psychika

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • porozumět slyšenému (sledovat děj a zopakovat jej)
 • přemýšlet, uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás a setkávání se s uměním
 • zachytit a vyjádřit své prožitky
 • orientovat se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase

Dítě a ten druhý

 • respektovat potřeby jiného dítěte
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami

 

Dítě a společnost

 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat společensky nežádoucí chování
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky

Dítě a svět

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

 • hudební a hudebně pohybové hry

Dítě a jeho psychika

 • konstruktivní a grafické činnosti
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost

Dítě a ten druhý

 • aktivity podporující uvědomování si vztahu mezi lidmi

Dítě a společnost

 • aktivity přibližující dětem svět kultury a umění
 • přípravy a realizace společných slavností

Dítě a svět

 • využívání přírodních podnětů, situací a praktických ukázek k seznamování dítěte s lidovými zvyky a tradicemi

Rizika

 • nerespektování rozdílných pohybových možností jednotlivých dětí
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení
 • nedostatečné psychosociálně bezpečné prostředí
 • přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů
 • nedostatečné a nepřiměřené informace, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí

Témata

 

 

 • Vánoční lidové tradice (adventní věnec)

 

 • S čerty nejsou žerty

 

 • Vůně cukroví

 

 • Těšíme se na Ježíška

 

 • Tři králové

Přibližná doba 5 týdnů.

Co vyprávěla sněhová vločka

Zima je krásné roční období plné her, radovánek na sněhu, ale i odpočinku. V tomto čase se budeme učit poznávat charakteristické znaky zimní přírody a počasí. Vyzkoušíme si některé zimní sporty a hry na sněhu, seznámíme děti s vlivem pohybu na zdraví člověka. Osvojíme si poznatky o lidském těle, budeme upevňovat zdravé životní návyky. Budeme pozorovat ptáčky, kteří se slétají na dětmi připravená krmítka, pozorovat stopy zvěře ve sněhu. Závěr tohoto bloku bude patřit masopustnímu veselí a povídání o planetě Zemi, světě lidí, o existenci ostatních kultur národností. Přiblížíme dětem, že Země není dokonale kulatá, že je tvořena vrstvami, které jsou pevné, jiné tečou jako lepkavá karamela.

Záměrem tohoto tematického bloku je seznamovat děti s charakteristickými znaky zimy, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, uvědomovat si vlastní identitu, chovat se prosociálně, vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, základní kulturně společenské postoje, návyky a schopnosti.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje. Při zadané práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledků.
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • řeší problémy, na které stačí. Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů. Pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.

 

Kompetence komunikativní

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • ovládá ř.eč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač aj.)

 

Kompetence sociální a personální

 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • samostatně se rozhoduje o svých činnostech. Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

 

Kompetence činnostní a občanské

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. K úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně. Váží si práce i úsilí druhých.
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí, a že je může ovlivnit
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Dítě a jeho psychika

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

Dítě a ten druhý

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Dítě a společnost

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

Dítě a svět

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem

Dítě a jeho psychika

 • uvědomovat si své možnosti a limity
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit své osobní pokroky (sebehodnocení)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně zformulovaných větách
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i její komunikativní funkci
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy

Dítě a ten druhý

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené

Dítě a společnost

 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je potřeba se chovat

Dítě a svět

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se chováme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí

Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Dítě a jeho psychika

 • samostatný slovní projev na určité téma

Dítě a ten druhý

 • různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích

Dítě a společnost

 • sociální a interaktivní hry

Dítě a svět

 • využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

 

Rizika

 • nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle
 • prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i dospělými
 • soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace
 • schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit svůj úsudek
 • převaha zprostředkovaného poznávání světa

Témata

 • Přijela k nám paní Zima (charakteristika)

 

 • Zimní radovánky (hry a sporty)

 

 • Kamarád stůně

 

 • Já a moje tělo

 

 • Mám dvě teplé rukavičky

 

 • Zvířátka v zimě

 

 • Ptáčkové, chudinky nemají peřinky

 

 • Masopustní veselí

 

 • Vyprávěj mi, pohádku

 

 • Planeta Země (co nás obklopuje, vesmír, Slunce, voda, hvězdy)

 

Přibližná doba 9 – 10 týdnů.

 

Probouzení přírody

A je tu jaro! Příroda se probouzí, objevují se první lístky, první květy, zpívají ptáci, rodí se mláďata. Vnímáme křehkost malého káčátka, první sněženky. První krok vnímání druhého je učiněn. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Budeme pozorovat návrat ptáků z teplých krajin, poslouchat jejich zpěv, vnímat krásu jarních květin a kvetoucích stromů, hovořit o proměnách přírody, o zvířatech a jejich mláďatech. Setkáme se s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci), významem spolupráce, tolerancí a ohleduplností. Budeme vytvářet kladný vztah dětí ke knihám, upevňovat jejich dovednosti v oblasti předčtenářské gramotnosti.

Oslavíme svátky jara: Velikonoce, Den matek a s rodiči připravíme masky na „Čarodějnický rej“. Připravíme děti k významné životní události, kterou je pro ně bezesporu zápis do ZŠ.

Záměrem tohoto tematického bloku je seznamovat děti s hlavními znaky jarní přírody, rozvíjet a prohlubovat pozitivní vztah a úctu k životu ve všech jeho formách, kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým lidem.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje. Při zadané práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledků.
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které stačí. Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů. Pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Kompetence komunikativní

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač aj.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Kompetence sociální a personální

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • samostatně se rozhoduje o svých činnostech. Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně. Nevhodné chování a komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • samostatně se rozhoduje o svých činnostech. Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Kompetence činnostní a občanské

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • uvědomění si vlastního těla

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmů o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla)

Dítě a ten druhý

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole)

Dítě a společnost

 • vytvoření základu aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Dítě a svět

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů

Dítě a jeho psychika

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (změněného, nového, chybějícího)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat

Dítě a ten druhý

 • navazovat kontakt s dospělým
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

Dítě a společnost

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových a výtvarných činností, hodnotit svoje zážitky a vnímat kulturní a umělecké podněty

 

 

Dítě a svět

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přirozené, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

Vzdělávací nabídka

Dítě a jeho tělo

 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

Dítě a jeho psychika

 • konkrétní operace s materiálem
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti

 

Dítě a ten druhý

 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije

 

Dítě a společnost

 • tvůrčí činnosti výtvarné podněcující tvořivost a nápaditost dítěte

Dítě a svět

 • praktický nácvik bezpečného chování v některých situacích, které mohou nastat
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životním prostředí a okolní krajinu

Rizika

 • nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů jednotlivých dětí
 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci
 • příliš ochranářské a příliš nevšímavé prostředí
 • nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a vytváření estetických vztahů k prostředí, ke kultuře a umění
 • nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečí
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházející čtení a psaní

 

 

Témata

 

 

 • Co všechno muší udělat jaro

 

 • Rozvíjej se poupátko

 

 • Každý ptáček hnízdo staví

 

 • Hody, hody, doprovody

 

 • Co nového na dvorečku (mláďata)

 

 • Čarodějnický rej

 

 • Maminka má dneska svátek

 

 • Moje rodina

 

 • Půjdu k zápisu

 

 • Kde jsme doma (město, místo, kde žiji)

 

 • Ten dělá to a ten zas tohle

 

Přibližná doba 9 týdnů.

Co už umím

Společně oslavíme svátek dětí, řekneme si mnoho zajímavého o naší vlasti, budeme poznávat zajímavá místa.

Čeká nás rozloučení s budoucími školáky. Seznámíme se také s tím, jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě. Budeme se těšit na prázdniny, vyprávět si, jak je prožijeme.

Záměrem tohoto tematického bloku je dětem přiblížit okolní svět, vytvářet povědomí o koloběhu vody, jejím významu a životě v ní. Vytvářet základ pro práci s informacemi, rozvíjet řečové schopnosti, osvojit si dovednosti důležité pro navazování vztahů.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje. Při zadané práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledků.
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémů

 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Kompetence komunikativní

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplnný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
 • průběžně rozšiřuje svou aktivní slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Kompetence sociální a personální

 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • samostatně se rozhoduje o svých činnostech. Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně. Nevhodné chování a komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

Kompetence činnostní a občanské

 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Dítě a ten druhý

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Dítě a společnost

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Dítě a svět

 • poznávání jiných kultur
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy

Dítě a jeho tělo

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Dítě a jeho psychika

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film
 • připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti

 

Dítě a ten druhý

 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

Dítě a společnost

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých dovedností a technik

Dítě a svět

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný

Vzdělávací nabídka

Dítě jeho tělo

 • zdravotně zaměřené činnosti

Dítě a jeho psychika

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy a slovními hádankami

Dítě a ten druhý

 • společenské hry a společné aktivity nejrůznějšího zaměření

Dítě a společnost

 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do občanského života

Dítě a svět

 • práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti

Rizika

 • neznalost zdravotního stavu dítěte a jeho zdravotních problémů
 • málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte, slabá motivace
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • nedostatek příležitostí k vytváření vztahu dítěte k prostředí, ke kultuře a umění
 • užívání abstraktních pojmů, předávání hotových poznatků

Témata

 • Hřej sluníčko, hřej (hmyz, květiny, jarní zelenina)

 

 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků (živočichové, koloběh vody atd.)

 

 • Všechny děti svátek slaví

 

 • Každý den je něco prima (výlety, ZOO)

 

 • Loučení s předškoláky

Přibližná doba 5 týdnů.

 

Třídní vzdělávací program

Základní doporučení

Opírat se o RVP PV a Manuál k přípravě školního (třídního) programu vycházet ze ŠVP, ve kterém máme integrované bloky společné. Ty nám dávají dostatečný prostor k samostatné tvořivosti a doplňování vlastních nápadů.

Charakteristika třídy

 • věkové složení
 • individuální plány pro děti s odkladem školní docházky a pro děti mladší 3 let

Denní řád

 • je pravidelný celý týden
 • provoz dne: 00 – 16.00 hod.
 • 00 – 9.00 hod. scházení dětí, hravé činnosti podle zájmu a potřeby dětí, individuální nebo ve skupinkách, zdravotní cvičení, zábavná tělovýchovná chvilka, svačina
 • 00 – 11.30 hod. získávání poznatků o přírodě, společenském životě z nejbližšího okolí, hudební, výtvarné, literární a tělovýchovné činnosti, rozvíjení řeči, jazyka, pobyt venku. Za příznivého počasí přenášíme co nejvíce činností na zahradu.
 • 30 – 16.00 hod. oběd, odpočinek dle potřeby dětí, literární nebo hudebně – poslechová chvilka, hry a rozcházení dětí
 • k narušení dochází občas (akce s dětmi a pro děti)
 • celoročně v MŠ probíhá logopedická prevence

Společná pravidla vedou

 • k vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • k rozvoji komunikačních dovedností a kultivovaného projevu
 • k osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech (piktogramy)
 • k rozvoji schopnosti vytvářet citové vztahy a plně je prožívat
 • k záměrnému řízení svého chování a ovlivňování vlastní situace
 • k utváření prosociálních postojů

Pravidla vytvoříme společně s dětmi a vyzkoušíme, jak budou fungovat např. signál na pozvolné ukončení her, řešení konfliktů, zdvořilostní a hygienické návyky, pracovní návyky k udržení čistoty a pořádku ve třídě atd.

Portfolia dětí

 • evidenční listy
 • záznamy o postupu dítěte v oblasti výchovy a vzdělávání
 • pracovní listy a výkresy
 • individuální plány pro děti s odkladem školní docházky
 • individuální vzdělávací plán pro děti mladší 3let
 • informovaný souhlas o ochraně osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR

Portfolio pedagoga

 • zásobník materiálů (básničky, písničky, pohádky, tanečky, pohybové hry, obrázky, odborné články…)
 • certifikáty z odborných seminářů
 • uvádění začínajícího pedagoga do praxe

Program pro děti mladší 3 let

 

„Hra je vážná věc a hračky nejsou jenom hračky. Jsou tak důležité, že stojí za chvíli zamyšlení.“

                                                                                                                                      Zdeněk Matějček

V současné době nejsou pro děti mladší 3 let upravené podmínky ohledně zajištění bezpečnosti, technického vybavení a hygienických podmínek. Na základě našich zkušeností budeme prozatím pracovat s programem, kterým chceme dětem mladším 3 let poskytnout v rámci možností:

 • chápající, vstřícný a láskyplný přístup
 • program hraní, vzdělávání a podpory rozvoje v oblasti výtvarné, hudební a tělesné
 • část programu se staršími dětmi
 • pomůcky a hračky vhodné pro tento věk, které splňují podnětnost, přiměřenost věku, estetiku, zdravotní nezávadnost, bezpečnost a příjemný materiál
 • přístup k toaletám a umyvadlům
 • odpočinkový koutek v pokojíčku
 • bezpečné prostředí, které je vhodné k učení základních návyků, jako je řád a pořádek, sebeobsluha, návyky hygienické i zdvořilostní, možnost zkušeností z pokusů, omylů a chyb.

Hra je pro dítě základním prostředkem učení, poznávání a prožívání. Prostřednictvím hry dítě objevuje hranice, zjišťuje, co smí a co nesmí. Seznamuje se s různými vzorci chování, přijímá nové role a spolupracuje.

Hru dělíme podle různých kriterií

 • smyslová (dítě vnímá hmatem, zrakem, sluchem, čichem)
 • záměrná manipulace (přemísťování, převážení)
 • konstruktivní (základem je destrukce = vše rozebrat)
 • napodobivá (vaří, peče, jezdí s autíčky)
 • hry s pravidly
 • skupinová hra

Významným prostředkem pedagogické diagnostiky je volná hra.

Sledujeme

 • individuální potřeby motorické i kognitivní
 • reakce na vzniklé situace
 • zvládání neúspěchu
 • zapojování do hry s kamarády
 • využívání nových postupů
 • pozornost
 • projevy emocí

Potřeby dvouletého dítěte v MŠ

 • jistota a bezpečí je základ adaptace v MŠ (teplo, jídlo, dostatek prostoru pro volný pohyb, odpočinek, bezpečnost prostředí)
 • pocit stálosti (stejní pedagogové, bezpečí své třídy, jednotnost pravidel, pravidelný denní režim)
 • potřeba přiměřenosti (hračky přiměřené věku + přiměřené možnosti)
 • potřeba volného pohybu (rozvíjení hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru, dodržování pravidel)
 • potřeba pravidel a řádu (formuje osobnost dítěte, důležitá je spolupráce s rodiči, jednotnost působení)
 • potřeba prvotních citových vztahů (dítě si vytváří vztahy k pečujícím osobám, dále vzniká potřeba lásky a sounáležitosti, dítě musí cítit, že je milováno)
 • potřeba identity, uznání a sebedůvěry (dítě potřebuje pochvalu za svou snahu, potvrzuje si tak svoji hodnotu, pochvala by měla vždy převažovat nad negativním projevem)
 • potřeba otevřené budoucnosti a seberealizace (základem je stálé a přívětivé prostředí, absence strachu o sebe a své blízké, společné chvíle s rodiči)

Požadavky na rozvoj osobnosti dítěte

(vycházíme z jeho schopností a možností)

 • dostatek podnětů k učení a radosti z něj
 • posilování sebevědomí dítěte a jeho důvěry ve vlastní schopnosti
 • vytváření prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
 • stimulace rozvoje řeči
 • seznamování dětí se vším, co je důležité pro život
 • zdůrazňování významu vlastních aktivit
 • pomoc dětem, pokud ji potřebují
 • vytváření prostředí pohody a radosti z prožitého dne

Upřednostňujeme individuální či skupinové činnosti. Nenutíme malovat či cvičit všechny děti. U dvouletých dětí převládají spontánní aktivity nad řízenými.

Proto se snažíme

 • získat si důvěru dítěte
 • nikdy s dvouletými dětmi nespěchat
 • o aktivní podíl dítěte na činnosti
 • o správnou a přiměřenou volbu vzdělávacího cíle
 • důslednou přípravu pomůcek
 • maximální prožitek dítěte

Metody

Situační učení

Využití konkrétních situací.

Spontánní sociální učení

Přirozená nápodoba, např. chování učitelky a dětí.

Prožitkové učení

Je založeno na zážitcích dětí, vyjadřování radostí, emocí.

Učení hrou a činností

Dítě se učí samostatnosti, procvičuje koordinaci, zažívá radost.

Integrované učení

Na základě blízkého tématu doplněno říkadly, písněmi apod.

Kooperativní učení

Učení ve vrstevnické skupině, děti vzájemně spolupracují.

Zásady efektivní komunikace učitelky mateřské školy s rodiči dítěte mladší 3 let

 • vzájemná výměna informací o dítěti (zdravotní stav, vývoj, pokroky, nápadné změny)
 • vzájemné domlouvání na osamostatňování dítěte (např. v oblasti sebeobsluhy, stravování, přechodu z plenek na nočník)
 • domluva na způsobu předávání informací, jak to rodičům i mateřské škole vyhovuje (jednou z možností kromě každodenních krátkých
 • rozhovorů může být např. 1x za půl roku individuální rozhovor nad portfoliem dítěte)
 • vyjasnění si způsobu výchovy a preferencí ve vývoji dítěte (větší důslednost, respektování některých rituálů)
 • nastavení společných pravidel
 • respektování individuality dítěte, rodiny i pedagoga
 • důvěra, ochrana soukromí
 • klid
 • dostatečný časový prostor
 • společný zájem – spokojené dítě, rozvoj dítěte
 • poskytování pozitivní zpětné vazby
 • společné řešení vzniklých problémů.

 1. Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 • podpora přirozené snahy dítěte k pohybu
 • rozvoj snahy dítěte o samostatnost při manipulaci a experimentaci s předměty a hračkami, se kterými přichází do styku, rozvoj samostatnosti u jídla (nesahat rukou do jídla, neznečišťovat úmyslně stůl, pít z hrnečku, jíst lžící, uklízet po sobě), při mytí (namydlit a opláchnout si ruce, samostatně používat záchod), samostatně používat kapesník, samostatně svlékat a oblékat některé části oděvů (kalhoty, ponožky) samostatně se vyzouvat a obouvat, uklízení oblečení na vyhrazené místo

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • zdravotní cviky: předklon hlavy, otáčení hlavy za hračkou, v lehu na zádech přitisknout bedra a ramena k zemi, jízda na kole v lehu na zádech, napodobení ptáka, stříšky, kočičí hřbet ve vzporu klečmo, protahování paží, krčení, protřepávání, pérování v kolenou
 • činnosti vedoucí ke zdokonalování chůze: chůze v tempu, slalom, překračování nízkých překážek, chůze při říkadle, chůze po schodech nahoru bez držení, běh (běh na smluvený signál, běh po dobu 20 vteřin), skoky a poskoky (skoky ve dřepu, skákání snožmo, přeskakování, skoky z nohy na nohu, skákání na měkkou podložku), natahování se pro různé předměty, lezení, podlézání a přelézání, válení sudů, kolébka, chůze po kladině, výstup a sestup na překážku, podávání a házení lehkých předmětů (házení kroužků, míčků do koše, přehazování papírových koulí), posílání předmětů
 • zařazovat jednoduché rytmické pohyby paží, nohou, tleskání, podupy, kroky a poskoky na místě i z místa (s básničkou, písničkou), taneční improvizace, jednoduché tanečky, cval vpřed (koník), hra na dětské hudební nástroje, rozlišení různých zvuků, poznávání hudebních nástrojů i podle zvuku, hudební hádanky, zpívat písně malého rozsahu, spojování zpěvu s rytmickým doprovodem, hrát s dětmi jednoduché pohybové hry, do činností zařazovat říkadla a popěvky

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • zvládá chůzi po schodech
 • překonává vzdálenosti skokem (již dříve skok na místě, z malé výšky)
 • jezdí na tříkolce
 • stojí na jedné noze
 • navléká korálky
 • napodobuje vertikální, horizontální a kruhové čáry při kresbě
 • jí lžící
 • převléká se, rozepíná knoflíky
 • samostatně používá toaletu, myje si ruce
 • zná a pojmenuje viditelné části těla, projevuje samostatnost a vynalézavost v sebeobsluze, samostatně se umývá v závislosti na režimu dne

 1. Dítě a jeho psychika

 

Jazyk a řeč

 

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozšiřování slovní zásoby, rozvoj srozumitelného řečového projevu i v souvětích

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • nechá děti sdělovat své zážitky a přání, vede je soustavně k řečovému projevu v rozmanitých situacích, vede s dítětem individuální konverzaci, podporuje porozumění hovorové řeči, je kvalitním mluvním vzorem pro pomoc při rozšiřování slovní zásoby a používání různých slovních druhů, dbá na gramatickou správnost, zřetelnost, přiměřenost obsahu, tón a tempo vlastní řeči
 • učí děti vyřídit jednoduché vzkazy
 • používá jednoduchých vět, vyjadřuje se více slovy než gesty
 • vypráví o tom, co děti kolem sebe vidí, o svých zážitcích a podporuje je v pokusu o reprodukování krátké pohádky a říkanky
 • vypráví dětem jednoduché příběhy a pohádky přiměřené věku, nabízí sledování děje jednoduché scénky
 • umožňuje porozumění ilustrované pohádky

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • reprodukuje krátké říkanky, básničky (zapamatuje si je)
 • sestaví větu (minimálně o třech slovech)
 • vypráví jednoduchý příběh, který vícekrát slyšelo

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 • slovní označování toho, co vidí na obrázku, rozvoj paměti, představivosti, myšlení, třídění, srovnávání, stavění, udržování potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • cvičení paměti při běžných činnostech i během hry
 • pozorování běžných objektů a předmětů a jejich vlastností (dotek, chuť, vůně, zvuky)
 • motivovanou manipulaci s předměty a materiálem
 • spontánní hru
 • námětové hry a činnosti

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • chápe pojmy (např. slovo pes neoznačuje jednoho konkrétního psa)
 • chápe, že pomocí obrázků může vyjádřit něco konkrétního
 • rozlišuje v množině max. 4 prvků (když předmět zmizí, hledá jej)
 • rozlišuje barvy
 • dokáže formulovat svou představu o tom, na co si bude hrát

Sebepojetí, city a vůle

 

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 • rozvoj pocitu jistoty, sebevědomí, vytváření podmínek pro rozvoj aktivity a samostatného projevu dětí
 • rozvoj vlastností dítěte během hry i běžných činností
 • poskytuje nápadné a citově přitažlivé poučení a počátky mravního vědomí
 • rozvoj pocitu samostatnosti, vytrvalosti, předcházení pocitu strachu a vést děti k jejich překonávání, vytváření předpokladů pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost, rozvoj pocitu uspokojení z výsledků, vlastní činnosti

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • spontánní hru
 • povzbuzuje děti k samostatné činnosti, vede děti k samostatnější volbě námětu hry

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • mluví o sobě v první osobě
 • zná své jméno i příjmení, pohlaví
 • pozná svou značku

 1. Dítě a ten druhý

 

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 • osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu, učí děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití, děti poprosit, poděkovat, pozdravit
 • sympatie a kamarádské vztahy k druhým, učí děti udělat druhým radost, podporuje sociální a citové kontakty s druhými dětmi, dává dětem najevo svůj zájem, náklonnost, zúčastněnost, posiluje pocit bezpečí dítěte kontaktu s pedagogem a ostatními dětmi
 • rozvíjení spolupráce a domlouvání s druhými
 • slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými
 • rozvíjení vyšších citů – soucit, snahu pomáhat druhým, altruismus
 • rozvoj pocitu zodpovědnosti za druhé, ochotu pomoci, rozšiřování a upevňování citových vztahů dětí ke členům rodiny, podněcování radosti z opětovného setkání
 • rozvíjející se pocit sounáležitosti k rodině, vede s dětmi individuální rozhovory o členech rodiny, podporuje citový vztah k domovu a k mateřské škole, citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat je slovně)

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • dialog při hrách
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četbu, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • půjčí druhému hračku
 • zná jména ostatních dětí ve třídě, spolupracuje s druhými při rozvíjení námětových staveb

 1. Dítě a společnost

 

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 • ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku
 • osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu
 • soulad a pořádek při společném soužití
 • uplatňování poznatků v jednotlivých hrách

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • radostnou náladu při přípravě svátků
 • pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování,
 • propojování emoční sféry s výtvarným tvořením

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • zná některé lidské činnosti
 • pozná některá povolání např. podle výrazného oblečení (požárník, lékař, policista)

 1. Dítě a svět

 

Dílčí vzdělávací cíle

(co pedagog u dítěte podporuje)

 • pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje
 • aktivitu dětí ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování
 • kontakt s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrami
 • sledování změn v přírodě, během roku
 • používání přírodních materiálů při hře
 • šetrné zacházení s hračkami, obrázky, knihami
 • přiměřenou opatrnost

Vzdělávací nabídka

(co pedagog dítěti nabízí)

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
 • konkrétní situace k podněcování smysluplných otázek a přiměřených odpovědí (co k čemu slouží, co kam patří atd.)

Očekávané výstupy

(co dítě zpravidla dokáže ve třech letech)

 • pojmenuje každodenní činnosti a věci, předměty denní potřeby, základní druhy jídel, orientuje se v prostoru školky i na zahradě
 • zná stálé místo předmětů ve školce
 • zná běžné dopravní prostředky
 • má povědomí o běžných přírodních jevech (slunce, mraky, déšť, vítr, sníh, led…), o nápadných přírodních proměnách v rámci změn ročních období, rozlišuje stromy, keře, květiny (ne však druhy) poznává a správně označí běžné druhy ovoce a zeleniny, pozná druhy zvířat
 • rozlišuje základní barvy, tvary, velikosti (třídí, až později pojmenovává)
 • pozná objekty na obrázku
 • začíná chápat označení pro vztahy v prostoru (nahoře, dole, vedle, vpředu, vzadu)
 • začíná chápat označení pro časové vztahy (ráno, večer, hned, potom)

Použité zdroje:

Kropáčková, J., Splavcová, H.: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání od podzimu do zimy, Praha 2016, Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.,

ISBN 978-80-7496-270-7

Kropáčková, J., Splavcová, H.: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání od jara do léta, Praha 2017, Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o.,

ISBN 978-80-7496-316-2

Splavcová, H., Kropáčková, J: Vzdělávní dětí od dvou let v MŠ, Praha 2016, Portál, ISBN 978-80-262-1042-9

Kol. autorů: Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy, Praha 1984, SPN n. p., 14-648-84

Kol. autorů: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha 2004, Výzkumný ústav pedagogický, ISBN 80-87000-00-5

Evaluační   systém

Cílem evaluace (včetně hodnocení) je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.

Pravidla

 • hodnotíme ve vztahu k dítěti kvalitu individuálního rozvoje a učení
 • hodnotíme ve vztahu k pedagogům hodnocení kvality jejich práce
 • hodnotíme ve vztahu k sobě sebehodnocení kvality pedagogické práce (pedagogové), řídící práce (ředitelka školy)
 • hodnotíme průběžně, neustále, vyhodnocujeme dle potřeby
 • evaluujeme, sledujeme, zaznamenáváme a vyhodnocujeme veškerou činnost školy, všechny záměry, cíle ŠVP i TVP, dílčí programy, projekty (tzn. nadstandardní činnosti, akce apod.), včetně – postupů, forem a metod, kterými škola plánované cíle naplňuje
 • evaluujeme průběžně, když chceme zjistit, jak se cíle daří naplňovat (většinou čtvrtletně, pololetně a na závěr školního roku) písemně, kritéria pro hodnocení si v rámci třídy pedagogové odvozují z RVP sami, v rámci školy je odvozuje ředitelka školy také z RVP. Využíváme zpětné vazby k dalšímu plánování, pracujeme s konkretizovanými očekávanými výstupy.

Co se podařilo

 • MŠ Jiráskova – byla vybavena tělocvična, zřízena knihovna, přírodní učebna, pořízena interaktivní tabule, vybavení k činnostem na dopravním hřišti. Zahrada byla obohacena zahradními domečky, herním prvkem Drak, hmatovým chodníkem. Byla vytvořena užitková zahrada, průběžně se doplňovaly hračky a učební pomůcky. Byla provedena výměna zářivek v celé budově a vymalovány chodby. Do školní kuchyně byl zakoupen nový robot.
 • MŠ Tyršova – byl upraven terén před druhou a třetí sekcí, bylo opraveno pískoviště a spojovací můstek mezi domečky, byl pokácen smrk u vchodu do MŠ, který svými kořeny narušoval statiku budovy. Dále bylo instalováno nové oplocení a vstupní branky do MŠ. Třídy Motýlků a Berušek byly částečně vybaveny novým nábytkem a výškově nastavitelnými stolky, šatny novými skříňkami pro děti. Školní zahrada byla obohacena o nová houpadla a další dva nové herní prvky. Střešní krytina na hlavní budově byla nahrazena plechovou střechou. Školní kuchyně byla vybavena konvektomatem, nerezovými regály, myčkou nádobí a funkčním nerezovým odsavačem par.

Úkoly pro další období

 • setkávání pedagogů, sdílení problémů, poznatků, předávání informací ze seminářů – průběžně, zodpovídají učitelky
 • pracovat s individuálními plány pro děti s odloženou školní docházkou, s plány pro děti mladší 3let, popř. mimořádně nadaných dětí – průběžně, zodpovídají pedagogové
 • využívat modelových i běžných situací k rozvoji mravního cítění dětí
 • s rodiči hovořit o prospívání dítěte a jeho pokrocích – průběžně, zodpovídají pedagogové
 • dodržovat stanovená pravidla soužití dětí ve třídě – průběžně, zodpovídají pedagogové
 • vybavit všechny třídy počítači – podle finanční situace, zodpovídá ředitelka
 • doplňovat knihovnu o odbornou literaturu
 • MŠ Jiráskova pav. B: zahradu u Miltry doplnit a obohatit o nové herní prvky
 • MŠ Tyršova: obohatit zahrady o herní prvky, fasáda, nový nábytek do všech tříd

Z čeho vycházíme

 • co je přínosné pro jednotlivé děti
 • jak učitelky zajistily prožitkové učení
 • zda bylo prostředí dostatečně připraveno
 • zda byly vhodně zvoleny formy a metody práce

Oblasti evaluace

 1. Program školy, koncepce, cíle
 2. Podmínky ke vzdělávání
 3. Průběh a výsledky vzdělávání dětí
 4. Klima školy, spolupráce s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání dětí
 5. Řízení školy
 6. Úroveň výsledků práce školy

 1. Program školy, koncepce, cíle

Cíl

 

 • kvalitní ŠVP, který je v souladu s RVP PV
 • plnění cílů koncepčních záměrů rozvoje školy
 • plnění cílů školních vzdělávacích programů

Sledované jevy

 • dokument ŠVP a další programová nabídka, variabilita, projekty, průřezová témata

Kritéria

 • soulad ŠVP s RVP PV
 • soulad mezi vzdělávacím programem, potřebami a podmínkami školy
 • variabilita ŠVP
 • práce pedagogů s ŠVP
 • plnění školního vzdělávacího programu
 • úroveň naplňování cílů, reálnost, důležitost

Techniky evaluace

 • hospitace, kontroly, tematické plány
 • vlastní hodnocení pedagogů
 • rozbory na poradách

Časový plán

 • průběžně během školního roku
 • na konci školního roku

 

 

 

 1. Podmínky ke vzdělávání

Cíl

 • zkvalitňování podmínek školy
 • odborný růst pedagogických pracovníků, kvalifikovanost a odbornost

 

Sledované jevy

 • materiální, technické, psychosociální a organizační podmínky vzdělávání
 • kvalifikovanost pedagogické práce, zvyšování kvality
 • DVPP

Kritéria

 • vybavenost školy pro možnost účelného vzdělávání dětí – didaktické pomůcky, hračky, technika, další vzdělávací materiál
 • funkčnost a estetická úroveň budov, tříd a dalších prostor
 • kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami v MŠ
 • zabezpečení nadstandartních zdrojů (účast v projektech, grantech)
 • vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání
 • profesionalita a sebehodnocení pedagogů
 • zvyšování kvalifikace, odborný růst
 • vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k realizovanému vzdělávacímu programu
 • systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy

Techniky evaluace

 • rozhovor se zaměstnanci, rodiči
 • pozorování, hospitační činnost ředitelky
 • sebehodnotící listy
 • doklady o studiu
 • plány DVPP
 • odborné články
 • kvalitní akce DVPP a zpětná vazba
 • inventarizace
 • kontrola

Časový plán

 • průběžně
 • dle plánu kontrolní činnosti
 • konec roku
 1. Průběh a výsledky vzdělávání dětí

Cíl

 • kvalitní vzdělávací proces s dostatečným naplňováním cílů vzdělávání s ohledem na možnosti a potřeby dětí
 • dosahovat optimálních výchovných a vzdělávacích výsledků odpovídajících individuálním možnostem dětí

Sledované jevy

 • průběh vzdělávání s ohledem na vytváření klíčových kompetencí dětí, uspokojování potřeb dětí
 • individuální přístup k dětem
 • využívání vhodných metod, alternativní metody, inovativní metody, prožitkové učení

Kritéria

 

 • podpora vytváření klíčových kompetencí ve vzdělávání
 • úroveň vytváření klíčových kompetencí u dětí
 • kvalita vzdělávání – příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima
 • rozmanitost a poutavost vzdělávacích postupů
 • provázanost tematických celků
 • efektivita využívání pomůcek
 • využití motivačních metod
 • prostor pro vyjádření vlastního názoru
 • psychosociální podmínky vzdělávání
 • individuální přístup

Techniky evaluace

 

 • diskuse o naplňování klíčových kompetencí u dětí
 • kontrolní činnost, hospitace
 • sebehodnocení pedagogů

Časový plán

 • průběžně
 • dle plánu kontrolní činnosti
 • dle potřeby

 

 1. Klima školy, spolupráce s rodiči, vliv dalších

osob na vzdělávání dětí

Cíl

 • kvalitní poradenský systém
 • rozvoj zkvalitňování spolupráce s rodiči
 • dobré klima školy, tolerance, partnerství, důvěra
 • akce školy
 • spolupráce s ostatními subjekty

Sledované jevy

 • kvalita výchovného poradenství
 • přístup k informacím a jejich přenos
 • Kvalita a využívání rodičovské iniciativy
 • vzájemné vztahy mezi všemi zaměstnanci MŠ, vztahy zaměstnanců k dětem, k rodičům a dalším osobám a jejich dopad na vzdělávání
 • klima a kultura školy
 • kulturní akce, sportovní akce, společenské akce, svátky a tradice
 • spolupráce s odborníky
 • spolupráce s ostatními MŠ

Kritéria

 • adekvátní kvalifikovanost pedagogických pracovnic při poradenském servisu pro rodiče
 • přístup pracovníků školy a rodičů k potřebným informacím
 • kvalita spolupráce rodičů s MŠ, využívání jejich námětů a připomínek
 • existence důvěry dětí a rodičů k pedagogům a ředitelce
 • množství a kvalita akcí pro děti
 • organizace vystoupení, výstav

Techniky evaluace

 • sebehodnocení
 • pozorování, kontrola
 • spokojenost rodičů
 • porady, diskuse, fotodokumentace, prezentace
 • schůzky a individuální, rozhovory s rodiči

 

 

 

Časový plán

 • průběžně
 • dle plánu
 • dle potřeby

 

 

 1. Řízení školy

Cíl

 

 • Kvalitní, systémové a kompetentní řízení školy

Sledované jevy

 • způsob rozhodování ředitele, efektivita organizace školy, systém vedení pedagogických pracovníků, efektivita výsledků hospitace
 • cíle a strategie školy
 • motivování zaměstnanců
 • kontrolní systém
 • kvalita dokumentace školy

Kritéria

 

 • schopnost ředitele stanovit cíle školy
 • prosazování progresivních trendů vzdělávání, efektivita přijatých opatření
 • realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu
 • styl řízení a profesní kompetence ředitele, kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání, funkčnost vnitřní dokumentace, kvalita a efektivita školního řádu

Techniky evaluace

 • diskuse
 • sebehodnocení vedení školy
 • hospitace ředitelky
 • kontroly dokumentace – ředitelka
 • pozorování práce pedagogických a provozních zaměstnanců

Časový plán

 • průběžně
 • dle potřeby
 • dle plánu hospitací

 1. Úroveň výsledků práce školy

Cíl

 

 • zvyšování kvality práce školy a její prezentace na veřejnosti

Sledované jevy

 • kvalita výsledků vzdělávání, prezentace školy

Kritéria

 • spokojenost rodičů
 • zřetelnost zkvalitňování vzdělávání
 • propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy
 • prezentace školy na veřejnosti

Techniky evaluace

 • pozorování, kontrola, práce s výsledky
 • záznamy z médií

Časový plán

 • průběžně
 • dle potřeby

 

Oblast

(co)

Způsoby – nástroje

(jak)

Četnost

(kdy)

Hodnotí

(kdo)

ŠVP analýza 1x ročně pedagog

ředitelka

VV činnosti komunitní, diskusní kruhy,

plusy a mínusy, rozbory,

vyhodnocování

průběžně

alespoň 2x týdně

ústně

pedagog

ředitelka

Integrované bloky podtémata analýza integrovaného bloku

hodnotící list

měsíčně po skončení tématu

písemně

pedagog

ředitelka

Výsledky vzdělávání pozorování, analýza,

získání informací, individuální záznamy o dětech, individuální plány, portfolio dítěte

průběžně pedagog

ředitelka

zástupkyně

Pedagogové hospitace, kontrolní činnost, pozorování, diskuse, rozhovory, autoevaluace průběžně ústně

i písemně

ředitelka

zástupkyně

pedagog

Provozní zaměstnanci pozorování, kontrola,

porady

průběžně ústně

i písemně

ředitelka

pedagog

Podmínky

vzdělávání

pozorování, analýza,

dotazník

1x ročně

písemně

ředitelka

zástupkyně

pedagog

Výsledkem evaluačního systému školy je zhodnocení dosavadní práce a hledání nových lepších cest, které povedou k dalšímu zkvalitnění dosavadní práce (vypracovává 1 x za tři roky ředitelka školy).

Výsledky vzdělávacích pokroků dětí

Pedagogové v MŠ provádí hodnocení rozvojových a učebních pokroků dětí do hodnotících listů. Hodnocení se provádí po ukončení tematické části a integrovaného bloku. Pedagog zaznamenává, co děti nejvíce zaujalo, co se naučily, co se povedlo, co ne a proč. Zapíše závěr, který je východiskem pro další činnosti dětí a pedagogů. V hodnotícím listě prostor pro individuální hodnocení. V případě logopedické péče se zaznamenává pokrok ve výslovnosti dítěte, učební pokrok u dětí s odkladem školní docházky, rozvojový pokrok u nejmladších dětí a další individuální záznamy výsledků vzdělávání.

Pedagog vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby děti mohly hodnotit sebe a svoji práci. Děti postupně zjistí, jaké jsou meze a možnosti jejich výkonu, oblasti jejich úspěchu a neúspěchu. Oba názory jsou průběžně konfrontovány, spolu s hodnocením dítěte rodiči.

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová,

okres Svitavy, IČO 70880603

—————————————————————————

MŠ Jiráskova 1141, včetně odloučeného

pracoviště MŠ Tyršova 1

Ředitelka II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, v souladu s 30 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) v platném znění, vydává tento školní řád, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád

(schválený pedagogickou radou 31.8.2018)

ČJ. 11/18

I. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v II. Mateřské škole, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro pedagogické i provozní zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

2) ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY, OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Posláním naší mateřské školy je cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatné a zdravé děti, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

2.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání”)                                              a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku)                                                                                          b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji                                                                      c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem                                                                                d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte                                                    e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před situacemi a lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na svůj názor, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)                                                                                                                                             f)napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání             g)poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami                       h)vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

2.2 Vyučovacím jazykem je jazyk český

 • vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Putování se sluníčkem“
 • obsahem ŠVP je rozvoj osobnosti dítěte a nenásilné vzdělávání ve všech oblastech.

3) ZÁKLADNÍ PRÁVA DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Každé přijaté dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 2. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

3.2 Listina lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem zaručují vzdělávání všem dětem. Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před situacemi a lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na svůj názor, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)                                                                                                                                                  3.3 Dítě má povinnost
 • po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
 • dodržovat společenské návyky – pozdravit, poděkovat, požádat
 • sdělit pedagogovi, kdy dítě opustí třídu a proč
 • mluvit přiměřeně hlasitě a respektovat mluvčího
 • neničit práci druhých, dodržovat třídní pravidla chování
 • chovat se k ostatním tak, aby jim neublížilo, konflikty řešit slovní domluvou
 • zacházet s hračkami, materiály podle dohodnutých pravidel

3.4 Ve třídě mateřské školy, kde je vzděláváno individuálně integrované dítě, jsou vytvořeny podmínky, které odpovídají individuálním vzdělávacím potřebám dítěte, jež vedou k jeho všestrannému rozvoji.

3.5 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto řádu.

4) PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

4.1 Rodiče mají právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s pedagogem být přítomni po dobu nezbytně nutnou výchovným činnostem ve třídě (týká se pouze adaptačního období)
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem, příp. s ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit případné připomínky k provozu mateřské školy, pedagogovi nebo ředitelce školy
 • vyjádřit se ke školnímu řádu mateřské školy
 • na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

4.2 Práva a informovanost zákonných zástupců

 • mají právo být informováni o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem nebo ředitelkou školy, projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, pedagogovi, ředitelce, či provoznímu zaměstnanci
 • rodiče mají právo účastnit se po dobu nezbytně nutnou adaptace dítěte na prostředí mateřské školy a tak se zúčastnit vzdělávacího programu
 • rodiče mají právo vyjádřit se k procesu vzdělávání dětí
 • přispívat svými náměty a nápady k obohacování vzdělávacího programu                                                                                                                                                                                                                  5) POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

5.1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno
 • na vyzvání pedagoga, příp. ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami tohoto řádu
 • oznamovat mateřské škole změnu údajů, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo z důvodu bezpečnosti dítěte
 • úplatu za předškolní vzdělávání a stravné hradit do 15. dne stávajícího měsíce

5.2 Omluva dítěte z pravidelné docházky do mateřské školy (povinné předškolní vzdělávání). Zákonný zástupce je povinen písemně omluvit své dítě z povinné předškolní výuky, pokud jeho absence přesahuje 2 týdny a to z těchto důvodů

 • nemoc dítěte
 • doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení (lékařská zpráva nebo vyjádření poradenského zařízení)
 • střídavá péče, rozdílné místo bydliště, kdy dítě navštěvuje 2 mateřské školy (potvrzení z MŠ, kam dítě dochází, nebo soudní rozhodnutí)
 • z vážných rodinných důvodů (formulář omluvenky)

V případě, že dítě nebude pravidelně docházet do MŠ (s výjimkou školních prázdnin) nebo bude rodiči z MŠ vyzvednuto po pracovní době, bude kontaktováno pracoviště OSPOD (Orgán sociálně – právní ochrany dítěte) a bude vyvoláno správní řízení.

6) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

6.1 Přijímání dětí do mateřské školy

 • do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu, který se koná každoročně v období první poloviny května
 • termín a způsob přijímacího řízení stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem (§ 34 odst. 2 školského zákona)
 • veřejnost je o termínu přijímacího řízení informována prostřednictvím informační tabule v mateřské škole, na úřední desce obce, na stránkách školy
 • zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí, evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování a nezbytné informace
 • tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (včetně řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka podle stanovených kritérií dle § 34 školského zákona a na základě správního řízení a to i v případě, kdy počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu zařízení.

7) KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

7.1 Přednostně se přijímají děti

 • děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 • děti s odkladem školní docházky
 • děti s trvalým bydlištěm v Moravské Třebové
 • děti, které dovrší 3 let věku do 31. 12. přísl. roku
 • děti mladší 3 let, které jsou fyzicky i psychicky zralé pro pobyt v kolektivu a je volné místo v mateřské škole – s odkazem na Zákon č. 331/2012 Sb., kterým se kromě jiných zákonů mění také Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

8) PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 • do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let
 • děti zdravotně postižené (smyslově, tělesně, mentálně, s vadami řeči, s více vadami), v tomto případě rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce a to v případě, není-li zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy
 • do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – Zákon č. 258/2000 Sb., § 50
 • při přijetí je dítěti nabídnut individuální adaptační režim, kdy se pedagog společně s rodiči domluví na vhodném postupu
 • rodiče mohou s dětmi využít tzv. ,,předadaptační období“ tj.,,Dny otevřených dveří“, v den zápisu do mateřské školy a krátce před nástupem dítěte do mateřské školy a mohou se společně se svým dítětem zúčastnit vzdělávacího programu v mateřské škole
 • po dohodě s rodiči stanoví pedagog dny docházky a délku pobytu v těchto dnech (postupně se délka pobytu prodlužuje)
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • v měsíci červenci a srpnu si mateřské školy vzájemně vypomáhají v umístění dětí

9) ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Na základě žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy písemně. Rozhodnutí je též možno vyzvednout osobně v určeném termínu u ředitelky školy proti podpisu zákonného zástupce.

10) UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

10.1 Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte), jestliže

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí během zkušebního pobytu dítěte lékař nebo pedagogicko – psychologická poradna
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

10.2 O ukončení předškolního vzdělávání nelze rozhodnout v případě, kdy je předškolní vzdělávání pro dítě povinné.

11) ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

11.1 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

11.2 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně.

 • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, pro děti s odkladem školní docházky
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, který bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

11.4 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

11.5 Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má – li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu měsíce prosince. Přesný termín bude se zákonným zástupcem dohodnut nebo individuálně sdělen.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověřování očekávaných výstupů. Ředitelka mateřské školy má právo ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud tak zákonný zástupce neučiní a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání již nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 • Režim dne
 • začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 8 : 00 hodin
 • režim dne je uspořádán tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby
 • pedagogické pracovnice střídavě zajišťují dopolední a odpolední činnosti, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání
 • plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí
 • děti mají zajištěné prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a dostatečné soukromí (v rámci možností)
 • adaptační režim je přizpůsoben požadavkům těch rodičů, jejichž děti mají v počátku docházky nesnáze
 • dětem je věnován individuální přístup, zvlášť dětem z méně podnětného rodinného prostředí
 • k rozvoji dětí s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací plán
 • k rozvoji dětí mladších 3 let je vypracován individuální vzdělávací program
 • za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny, důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí

11.7 Orientační časy během dne v mateřské škole

Mateřská škola má svůj denní program (uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz. nástěnky v šatnách). Provozní doba je od 6.00 do 16.00 hodin.

 

 

 12) EVIDENCE DÍTĚTE

12.1 Evidenční list dítěte obsahuje důležitá data a informace

 • jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu dítěte, místo trvalého pobytu, státní občanství, jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, kontakt na rodiče – telefonní spojení, potvrzení o pravidelném očkování a zdravotním stavu dítěte – zprávu podá dětský lékař

12.2 Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

13) PŘEBÍRÁNÍ/PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • Rodiče jsou povinni
 • předat dítě přítomnému pedagogovi ve třídě, upozornit na případné obtíže
 • předat dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení
 • předat dítě osobně pedagogovi, teprve potom může opustit školu
 • písemnou formou pověřit další osobu k vyzvedávání dítěte (formuláře u třídních pedagogů nebo u ředitelky školy), bez písemného pověření pedagog nevydá dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. Odvádění dětí je dle § 9 občanského zákoníku č. 47/92 Sb. (pověření rodičů k odvádění dítěte z MŠ)
 • přebrat si dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagoga mateřské školy v době určené mateřskou školou nebo v individuálně domluvené době
 • rodiče jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte
 • v případě náhlého onemocnění jsou povinni omluvit dítě do druhého dne
 • rodiče jsou povinni sledovat informační nástěnky

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagog

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy nebo zástupkyni školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na městský úřad, který je podle § 15 Zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 Zákona č. 283/1991 Sb., O Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo se obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc
 • pedagog s dítětem neopouští budovu školy, nesmí si ho např. vzít domů
 • úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

14) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM

 • provoz mateřské školy je v rozmezí od 6.00 do 16.00 (i na odloučeném pracovišti)
 • provoz bývá přerušen zpravidla v měsíci červenci nebo srpnu, v období vánočních prázdnin v prosinci po dohodě se zřizovatelem
 • ředitelka oznámí rodičům přerušení provozu dva měsíce předem
 • režim dne je volnější, pracuje se většinou ve skupinkách
 • televizní vysílání sledujeme příležitostně
 • dítě si může přinést do mateřské školy vlastní hračku, pedagog však neručí za poškození ani ztrátu, upozorní na to rodiče
 • každé dítě přichází do mateřské školy čistě a vhodně oblečené
 • všechny děti mají své věci označeny (povinnost rodiče) a uloženy na určeném místě, týká se i oblečení na pobyt venku a náhradní prádlo
 • děti se scházejí do 8.00, je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu, výjimečně i pravidelně – dítě musí být nahlášeno na stravování
 • začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven od 8.00 do 12.00 hodin, po domluvě možná změna
 • kapacita mateřské školy je: na ul. Jiráskova 130 – 5 tříd – 25 dětí na třídu, na ul. Tyršova 80 – 3 třídy – 25 dětí na třídu
 • věkové složení dětí je od 2 do 7 let
 • rodič nebo pověřená osoba na základě písemné dohody je povinna dítě vyzvednout do skončení provozu mateřské školy – tj. do 16.00 hodin
 • o pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí upozorněním na nástěnce v šatně, u akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji zákonných zástupců, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hod.

Pozdní vyzvedávání dětí je hrubým porušením školního řádu a nedbalostním jednáním.

V 16.00 hod. je konec pracovní doby, což znamená, že budovu musí zákonný zástupce se svým dítětem opustit nejpozději v 16.00 hod. V případě, že pedagog a provozní zaměstnanci musí kvůli pozdnímu příchodu vykonávat nad dítětem dozor, vzniká MŠ finanční škoda za zaplacené přesčasy, které budou dle občanského zákoníku vyžadovány od zákonného zástupce dítěte. Výjimečně se může stát, že se z nepředvídatelných důvodů zákonný zástupce zdrží. V tomto případě bez prodlení kontaktuje telefonicky danou MŠ.

MŠ Jiráskova 461/313 782

MŠ Tyršova 461/316 716

I v tomto případě uhradí vzniklou škodu zákonný zástupce dítěte. Při opakovaném porušení školního řádu může být dítě vyloučeno z docházky do mateřské školy.

15) PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGŮ A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

 • pracovníci mateřské školy přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pracovníci mateřské školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci
 • jsou povinni odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené, či s jiným infekčním onemocněním
 • pedagogové rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy

16) ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • viz Provozní řád mateřské školy a v něm Směrnice č. 4/2021

17) STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – viz Řád školní jídelny

 • při mateřské škole jsou zřízeny dvě školní jídelny
 • jídlo v pravidelných časech po třech hodinách zajišťují kvalifikované kuchařky
 • dětem je podávána pestrá strava podporující jejich zdravý růst – dodržuje se tzv. spotřební koš
 • pitný režim je zajištěn, během celého dne je dětem nabízen na výběr čaj, ovocné šťávy a voda (děti mají svůj vlastní hrnek)
 • jídelníček je zveřejněn na informační nástěnce
 • při stravování jsou děti vedeny k samostatnosti a sebeobsluze
 • poplatek za stravování vyúčtuje v hotovosti nebo převodem účetní školy

 • PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍA JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

18) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ PŘI VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajištěna dle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – dále jen školský zákon č. 561/2004 Sb., § 30 odst. 1/c, o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, dále ust. § 7 odst. 3 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby). Všechny zákony jsou ve znění pozdějších předpisů a ve vnitřní směrnici k zajištění bezpečnosti ochrany dětí.

Péče o zdraví a bezpečnost dle § 5 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. je zapracována ve vnitřní směrnici k zajištění bezpečnosti ochrany dětí

 • za bezpečnost dítěte v mateřské škole odpovídají po celou dobu pobytu pedagogové (popřípadě zaměstnanci školy), a to od doby převzetí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagog předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem
 • za bezpečnost dětí při pobytu venku (zahrada, vycházky po vedlejší komunikaci) zodpovídají pedagogové
 • za bezpečnost dětí při náročnějších akcích (výlety, návštěvy kulturních představení) odpovídají zúčastnění pedagogové (popřípadě zaměstnanci školy)
 • při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogové pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami
 • při pracovních a výtvarných činnostech jsou děti poučeny a upozorněny na bezpečnost při práci s nástroji a je jim věnován zvýšený dohled pedagoga
 • při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní
 • cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí
 • všichni zaměstnanci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi a jsou povinni je dodržovat viz. Směrnice o bezpečnosti a péči o zdraví dětí (16/2013)
 • budovy se v době od 8:30 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hodin z bezpečnostních důvodů zamykají
 • k zajištění bezpečnosti mimo mateřskou školu je stanoven maximální počet dětí na jednoho pedagoga – 20 dětí z běžné třídy, 12 dětí ze tříd, kde jsou děti mladší tří let či děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagog, pokud má podezření při přebírání dítěte, že dítě není zdravé, požádat o doložení zdravotní způsobilosti dítěte, to stejné i po nemoci, kdy může požádat o potvrzení od lékaře, že dítě může zpět do kolektivu dětí
 • v budovách i areálu platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů

 • OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Program protidrogové prevence je součástí třídního vzdělávacího programu

 • ve výchovně vzdělávacím působení vést děti ke zdravému způsobu života, seznamovat je s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítač, televize, video), vandalismu a kriminality
 • sledovat chování dětí, vytvářet příznivé sociální prostředí a upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi a dospělými

 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 • ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 • děti jsou vedeny k tomu, aby měly úctu k majetku školy, neničily jej a zacházely s ním šetrně – § 30 odst. l d), Zákona č. 561/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • všichni zaměstnanci jsou ve vztahu k majetku mateřské školy vhodným příkladem
 • veškeré vybavení a majetek se z budovy mateřské školy nevynáší
 • zaměstnanci odkládají osobní věci na místa k tomu určená
 • rodiče dětí odkládají osobní věci dětí pouze na místa k tomu určená

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V mateřské škole působí pedagogická rada jako poradní orgán. Projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy přihlédne k názorům pedagogické rady. Součástí pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci.

Děti jsou vedeny k tomu, aby měly úctu k majetku školy, neničily jej a zacházely s ním šetrně – § 30 odst. l d), Zákona č. 561/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci jsou povinni dbát na řádnou docházku svého dítěte do školského zařízení (§ 22 odst. a), zákona 561/2004 Sb.).

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat školní řád, dále dodržovat pokyny mateřské školy (§ 22 odst. b), zákona 561/2004 Sb.).

Zřizovatelem II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy je Město Moravská Třebová.

Úřední hodiny účetní školy: úterý 7.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hod.

                                            čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30 hod.

Kontrolu dodržování školního řádu provádí ředitelka školy jako statutární orgán školy, na odloučeném pracovišti pověřená statutární zástupkyně, o kontrolách se provádí písemné záznamy.

Znění předchozího školního řádu se ruší nabytím platnosti nového školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

Školní řád je závazný i pro odloučené pracoviště.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2021.

Srncová Magda

Ředitelka školy

Provozní řád                                                                                                                                                             II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

tel.: 461316782

e-mail: magda.sr@tiscali.cz

Stanovená kapacita MŠ:        Jiráskova ulice    130 dětí

                                               Tyršova ulice       80 dětí

Od 1.9.2018 třídy po 25 dětech

Jiráskova ulice    125 dětí

Tyršova ulice       75 dětí

MŠ má 8 tříd

Kapacita školní jídelny:         Jiráskova ulice    200 dětí

Tyršova ulice       150 dětí

Provozní doba:                      6.00- 16.00 hod.

IČO: 70880603

IZO: 600100300

Ředitelka:                               Magda Srncová

Statutární zástupkyně:          Lenka Peterková

Zástupkyně pavilonu A:        Alena Němcová

Zástupkyně pavilonu B:        Zdenka Šponarová

Provozní řád

Zpracováno na základě zákona 258/200 SB., ochraně veřejného zdraví a vyhlášky ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostor a provoz školy a předškolních zařízení.

Péče o dítě

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření v rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení. Program MŠ se opírá o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte.

Režim dne

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku

Spontánní hry

Probíhají po příchodu dětí do 8.30 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).

Činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb, věku, schopnosti dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Dodržuje se vyrovnanost mezi řízenými a spontánními činnostmi.

Pohybové aktivity

MŠ i školní zahrada je plně vybavena pro tyto činnosti dostatkem nářadí i náčiní. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci
 • pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
 • odpoledne po odpočinku – pohybové hry, hudebně pohybové činnosti
 • 1 x týdně – řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her
 • 1 x týdně – cvičení na Fit balech

Pobyt venku

Je organizován mezi 10.00-12.00 hod. Dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:

 • sezónní činnosti
 • pohybové hry
 • prvky sportovních her
 • turistika
 • jízda na dětských dopravních prostředcích
 • poznávací činnosti

Pobyt dětí se uskutečňuje zejména v areálu školní zahrady, která je oplocená a osázená zdraví nezávadnými rostlinami a dřevinami. Travnaté plochy jsou sekány 1x za měsíc – dle potřeby častěji, keře jsou stříhány dle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou, jsou zastíněna slunečníky a v letním období se provádí propařování písku 1x za 14 dní.

Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily sluneční brýle, pokrývku hlavy a pokožka je chráněna krémem s vysokým UV filtrem. Děti mají dostatek tekutin.

Vybavenost zahrady:

Jiráskova – 3 pískoviště, brouzdaliště, dřevěné průlezky, skluzavky, dřevěný zahradní nábytek, různé druhy houpaček, nové dřevěné prvky

Tyršova – 2 pískoviště, dřevěná sestava, houpačky, zahradní nábytek

Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na zahradě.

Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.15 – 14.15 hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti relaxují na matraci 20 minut, pak následují klidné aktivity nebo pobyt venku. Po individuální dohodě s rodiči nemusí být děti ukládány ke spánku, ale vždy bude přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.

Lehátka, matrace, lůžkoviny, pyžama jsou uložena dle požadavků hygieny.

Stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Obě budovy mají samostatnou kuchyň. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo rozváží a vydávají kuchařky.

Dopolední svačina         8.30 hod. – 9.00 hod.

Oběd                             11.30 hod. – 12.00 hod.

Odpolední svačina         14.15 hod. – 14.30 hod.

Děti jsou vedeny k samostatnosti. Starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhá pedagog s provozními zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleni o hygienických normách.

Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny.

Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 stupňů. Strava je připravována podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. Zbytky jsou odváženy denně.

Pitný režim

V každé třídě je po celý den zajištěn pitný režim. Děti se obsluhují samostatně. Nápoje se obměňují – ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy.

Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou měněny 1x za 21 dnů nebo dle potřeby. Jsou uloženy k tomu určených a dobře větratelných policích ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.

Ozdravná opatření

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání se provádí ráno před zahájením provozu a v době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku. V letních měsících při pobytu venku probíhá koupání, mlžení, slunění dětí.

Aktivity

 • dechová cvičení s prvky jógy
 • zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti
 • logopedické chvilky

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle vyhlášky č.108/2001 sb.

Škola má pitnou nezávadnou vodu.

Denní režim respektuje věkové zvláštnosti

Prostorové podmínky na jedno dítě ve třídě je 4 m2, na lehátko – 1,7 m2.

Lehátka a matrace jsou po vyvětrání skládány. Každé dítě má označenou svoji  matraci, pyžama se větrají na ramínkách.

Sociální zařízení odpovídá požadavkům pro 26 dětí.

 

Teplota vzduchu

Ve třídách jsou umístěny teploměry. Teplota vzduchu ve třídě se pohybuje v rozmezí 20 – 22º C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19º C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.

Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18º C. Nejvyšší přístupná teplota ve třídě je 26º C. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota 18º C.

V zimním období při mimořádně chladných dnech nesmí teplota klesnout pod 18º C maximálně 3 dny a pod 16º C je povolen pouze 1 den.

Osvětlení

Pro osvětlení v MŠ jsou zvoleny zářivky. V prostorách tříd i celé MŠ je vyhovující denní osvětlení. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření.

Pracovní podmínky

Práce ve výškách tj. 1, 5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance. Podle nařízení vlády č.178/2001 sb. a podle ustanovení § 12 práce s počítačem bude po 2 hodinách práce přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 – 10 minut.

Podle ustanovení § 104 o OOPP – je nařízeno, pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce omýt a ošetřit ochranným krémem, vnitřek rukavice očistit a vysypat zásypem.

Podle ZP § 135 je kouření v objektu MŠ zcela zakázáno.

Provozní řád je platný od 1. 9. 2021

V Moravské Třebové 31. 8. 2021

Srncová Magda

ředitelka školy

Organizace úklidu v kuchyni

 

Doba úklidu Vykonané práce Čistící prostředky Zodpovídá
Pravidelně, denně mytí nádobí, dřezů, pracovních stolů, vyčištění sporáků, škrabky, vytření podlahy kuchyně, kuchyňky, chodeb Jar, Metal, Cleaner, Real, Toro vedoucí kuchařka
1x za týden

Pátek 14.30 hod.

Pátek 14:30 hod.

 

Čtvrtek 13.00 hod.

Pátek 7.00 hod

 

dezinfekce skleniček

ošetření okenních parapetů

ošetření kachliček

praní utěrek

Savo, Jar, Vanisch, Lanza vedoucí kuchařka
1x za 14 dní

Pátek 6.00 hod.

rozmrazování, čištění malých lednic octová voda, Jar vedoucí kuchařka
1x za měsíc, poslední týden

v měsíci

úklid skladu potravin, skladu čistících prostředků, dezinfekce kachliček, mytí a dezinfekce všech dveří Bull, Jar vedoucí stravování

kuchařka

školnice

1x za 4 měsíce důkladný úklid koutů, omytí radiátorů, mytí oken, kompletní údržba škrabky, celkové vyčištění sporáků Iron, Jar, Real, Toro, Savo kuchařka

školnice

1x za půl roku důkladná dezinfekce bílého a černého nádobí, polic ve všech místnostech, odmaštění všech povrchů – skříňky, podlahy, škrabka, sklady Savo, Bull kuchařka

školnice

 

 

 

Dodatek č. 1: Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v §16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 5 stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje MŠ i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze na doporučení školského poradenského zařízení. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví příloha č. 1 vyhláška č. 27/2016.

Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přirozenými podpůrnými opatřeními má pedagog na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení s maximálním využitím vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopností. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje pedagog úzce s rodiči a dalšími odborníky, využívá služby školského poradenského zařízení.

Podpůrná opatření 1. stupně

Má-li dítě obtíže při vzdělávání, MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, který zahrnuje i popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a podpůrná opatření 1. stupně, plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po 3 měsících. Podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory je ŠVP.

Nebude-li poskytování podpůrných opatření 1. stupně postačující, doporučí MŠ vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte. MŠ dostane doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán, který obsahuje podpůrná opatření 2. – 5. stupně. Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření.

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně

Od 2. stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována školským poradenským zařízením po projednání se školou a zákonným zástupcem. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně je podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu doporučení školského poradenského zařízení. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v MŠ

Tvorba, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory u těchto dětí je prováděna na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, popřípadě jinými odborníky.

Tvorba, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu u těchto dětí je prováděna na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy se speciálním pedagogickým zařízením a jinými odborníky.

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí mateřská škola zajistí

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky
 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, se školským poradenským zařízením a s odbornými pracovníky školského poradenského zařízení, případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě individuálního vzdělávacího programu).

Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštíví školské poradenské zařízení za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobí tak dítěti obtíže při vzdělávání (protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže), může se MŠ obrátit na zástupce veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.

Stanovená podpůrná opatření platí při vzdělávání dítěte

 • které nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenosti
 • které při komunikaci využívá prostředky alternativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání

Vzdělávání dětí nadaných

MŠ prostřednictvím pedagogické diagnostiky vyhledává děti mimořádně nadané a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání je zajišťována

 • předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností – například při práci se stavebnicemi, didaktickými hrami, výtvarným materiálem, tělovýchovnými a hudebními pomůckami, které mohou vypovídat o mimořádném nadání
 • využitím vhodných pomůcek, přírodních i netradičním materiálů….
 • volbou vhodných metod – pozorováním hry a chováním dítěte v kolektivu, individuálním rozhovorem, analýzou výtvorů i kreseb a informací z dětské diagnostiky…
 • individuálním přístupem například k rozvoji bohaté slovní zásoby, činností s encyklopediemi
 • nabízenými dalšími specifickými činnostmi

Pravidla pro zpracování, hodnocení, aktualizaci plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu

Zpracování plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu je povinností pedagogů dle RVP PV, § 16 novely školského zákona č. 82/2015 Sb. A vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Cílem je zajistit pro děti v MŠ takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku, rozvíjí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.

Na začátku školního roku nebo při nástupu nového dítěte do MŠ (po adaptaci dítěte cca 2 měsíce) pedagog vyhodnotí potřebu podpůrných opatření na základě pozorování činností dětí.

Podpůrná opatření 1. stupně

Po konzultaci s ředitelkou MŠ zpracovává pedagog plán pedagogické podpory tzn. opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při činnostech vyplývá, že má drobné problémy (např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce). Pedagog v rámci opatření respektuje tempo dítěte, střídá činnosti, formuluje pozorované výukové obtíže, hledá možné intervence v oblasti forem a metod výuky a používání pomůcek.

Hodnocení plánu pedagogické podpory provádí pedagog průběžně a po 3 měsících konzultuje vyhodnocení s ředitelkou MŠ.

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně

 

 • pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory nebyla dostačující, požádá pedagog po konzultaci s ředitelkou MŠ zákonného zástupce dítěte, aby navštívil školské poradenské zařízení (pedagogicko – psychologickou poradnu nebo speciálně – pedagogické centrum), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů
 • na základě doporučení školského poradenského zařízení zpracovává pedagog individuální vzdělávací plán, konzultuje jej se zákonnými zástupci dítěte, ředitelkou MŠ, v případě potřeby se školským poradenským zařízením (nejpozději do 1 měsíce)
 • pedagog individuální vzdělávací plán průběžně hodnotí a konzultuje jej se zákonnými zástupci dítěte, ředitelkou MŠ, v případě potřeby se školním poradenským zařízením
 • v případě, že je pedagogovi přidělen jako podpůrné opatření asistent pedagoga, jej pedagog metodicky vede, úzce s ním spolupracuje při plánování činností a jejich vyhodnocování, dbá na zpracování potřebné dokumentace (zápisy v třídní knize, vedení portfolia dítěte, konkretizovaný plán individuální práce k daným tématům)
 • nemůže-li pedagog ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, informuje ředitelku MŠ a škola po projednání se školním poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte poskytne, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně
 • shledá – li pedagog po konzultaci s ředitelkou MŠ, že podpůrná opatření  potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití pomoci školského poradenského zařízení.
 • obdobně postupuje i v případě, shledá – li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná

Dodatek č. 2: Přijatá opatření v souvislosti s COVID – 19

Škola sleduje měnící se situaci ohledně pravidel přijímaných v rámci COVID – 19, pružně na ni reaguje a přijímá nová pravidla, o kterých informuje zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.

V rámci opatření týkajících se COVID – 19 se bude II. Mateřská škola Jiráskova 1141 a odloučené pracoviště MŠ Tyršova 1 Moravská Třebová řídit vždy aktuálními mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR souvisejícími s problematikou COVID – 19. V rámci těchto opatření byla přijata hygienická pravidla a standardy úklidu. Ředitelka MŠ stanovila za jednotlivá opatření zodpovědné osoby – viz. Provoz škol a školských zařízení.

Aktuální mimořádná opatření v tištěné podobě budou zákonným zástupcům k dispozici v každé šatně mateřské školy a informativní výtah umístěn na webových stránkách školy. Tato opatření budou přiložena ke školnímu řádu a jsou průběžně aktualizována.

V případě uzavření mateřské školy budou zákonní zástupci dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, informováni o průběhu distančního vzdělávání (webové stránky, e-mail).

Dodatek č. 3: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Dne 1.9.2021 byla do RVP PV začleněna nová kapitola týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka v předškolním vzdělávání.

Ředitelka II. Mateřské školy Jiráskova proto vydává dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu, kde jsou vymezeny pojmy děti-cizinci, Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka a organizace vzdělávání v případě, že do MŠ Jiráskova a detašovaného pracoviště MŠ Tyršova budou docházet minimálně 4 takové děti v povinném předškolním vzdělávání.

 • Vymezení pojmů

  Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Včasná jazyková podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka v mateřských školách má velký význam pro jejich budoucí začlenění do povinné školní docházky a je mnohem efektivnější než v případě, že bude zahájena až při nástupu do základní školy. Jedná se o významné preventivní opatření proti budoucí školní neúspěšnosti.

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR.

 • Organizace vzdělávání

Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu.

 Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely stanovení jednoho místa poskytovaného vzdělávání se používá definice „pracoviště“ v § 1d odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., která zní: „pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola.

Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Do této hodiny se nezapočítávají přesuny dětí do skupiny apod.

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy. Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

 • Odkazy na metodickou podporu pro učitele

 

Jazykovou diagnostiku pro děti v MŠ a nečtenáře.
META – společnost pro vzdělávání mladých migrantů
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti cizince
Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách – metodická příručka
Nečtu, nepíšu, učím se česky – pracovní sešit
Začleňování dětí s OMJ do MŠ – příklady dobré praxe
KIKUS – metodika výuky jinojazyčných dětí v MŠ
Adaptační koordinátoři do škol  – podpora dítěti cizinci při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky.
Překladatelské a tlumočnické služby