ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ JIRÁSKOVA A TYRŠOVA

 

 

KRITÉRIA

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

do II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová,

včetně odloučeného pracoviště MŠ Tyršova

pro školní rok 2022/2023

Ředitelka II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy,  stanovila  následující  kritéria,  podle  nichž  bude  postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2  písm.  b)  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  o  přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí  k  předškolnímu  vzdělávání  v  následujícím  školním  roce  překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících  kritérií v níže uvedeném pořadí:

1)  Dítě, které nejpozději k 31.8.2022 dovrší 5 let a je ze spádové oblasti. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Dítě nemusí být očkováno.

2)  Dítě, které k 31.8.2022 dovrší 3 roky. Dítě musí být řádně očkováno dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a je ze spádové oblasti.

3)  Dále budou děti přijímány podle data narození. Děti 2 leté mohou být do přijímacího řízení zařazeny, jestliže dovršily minimálně 2 roky do 31.8.2022 a které jsou schopné plnit podmínky předškolního vzdělávání a jsou ze spádové oblasti.

4)  Děti, které mají v mateřské škole již sourozence.

 

  • Ředitelka mateřské školy stanoví místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – vývěska, budova školy, webové stránky školy.
  • O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení, na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem.
  • Rozhodnutí je zcela v kompetenci ředitelky a vyhotovuje se v písemné formě.
  • Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
  • Seznam se zveřejňuje v mateřské škole , na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  • Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud není překročena kapacita školy.
  • Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků.
  • Podle paragrafu 1 odstavce Vyhlášky číslo 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy stanoví při přijetí dítěte se zákonným zástupcem způsob docházky dítěte a délku jeho pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno toto opět dohodnout s ředitelkou zařízení.
  • Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.
  • Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.

 

S obecnými kritérii budou rodiče seznámeni u zápisu dětí do mateřské školy.

Zápis 22až23