Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

 

Směrnice č.4/2020

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

v mateřské škole

 

Vydala : II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

Schválila : ředitelka školy – Magda Srncová

Účinnost : od 1. 9 2020

Závaznost : směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí

 

Ředitelka II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, dále jen mateřská škola, na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky MŠMT č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici :

Článek 1

Základní ustanovení

Touto směrnicí se upravuje povinnost placení příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Článek 2

Plátce

Příspěvek jsou povinni platit rodiče dítěte, nebo jiní zákonní zástupci dítěte,(dále jen plátce),které navštěvuje mateřskou školu.

Příspěvek je stanoven na školní rok od 1.9.2020 – 31.8.2021.

Článek 3

Příjemce příspěvku

Příjemce příspěvku je II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO 70 880603.

Článek 4

Výše splatnost příspěvku

1. Výše příspěvku se stanovuje takto :

300,- Kč /dítě/měsíc

2. Úplata se neplatí za jeden měsíc v období letních prázdnin, a to v době uzavření vlastní mateřské školy. Navštěvuje-li dítě náhradní mateřskou školu, hradí úplatu na dotyčné škole.

3. V případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v délce celého kalendářního měsíce se úplata může snížit na 100.- Kč na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

4. Plátce je povinen uhradit příspěvek na příslušný měsíc vždy nejpozději do 15. dne tohoto měsíce

Článek 5

Osvobození od poplatku

1. Osvobozeni od poplatku jsou plátci, jejichž děti dovrší v daném školním roce 6 let věku v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky

2. Poplatek neplatí plátci v případě absence dítěte v zařízení, pokud tato absence trvá celý měsíc a déle – lázně a prokazatelná rekonvalescence dítěte po operaci atd. Rodiče předloží doklad od lékaře

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy ( školský zákon § 164 odst.a ) na základě písemné žádosti zákonného zástupce

3. Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z tohoto důvodu pobírá dávky pěstounské péče dle příslušných ustanovení, nebo dávky v hmotné nouzi dle Zákona č.331/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Článek 6

Sankce

1. Nezaplacení příspěvku může být považováno za narušení provozu mateřské školy závažným způsobem.

Článek 7

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

 

V Mor.Třebové 30.6.2020                                                                  Magda Srncová, ředitelka školy

Školné 2020