Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

  1. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

 

 

Směrnice   č. 4/2022

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

  

Vydala:            II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

Schválila:         ředitelka školy – paní Magda Srncová

Platnost:          1.9.2022

Závaznost:      směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí

 

Ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy,

dále jen mateřská škola, na základě usnesení § 123 zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky MŠMT č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

Článek 1

Základní ustanovení

Touto směrnicí se upravuje povinnost placení příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  mateřské školy.

 

Článek 2

Plátce

 

Příspěvek jsou povinni platit rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen plátce), které navštěvuje mateřskou školu.

Příspěvek je stanoven na školní rok od 1.9.2022 – 31.8.2023.

Článek 3

Příjemce příspěvku

 

Příjemce příspěvku je II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČ:  708 80 603

Článek 4

Výše a splatnost příspěvku

 

  1. Výše příspěvku se stanovuje takto:  300,– Kč / dítě / měsíc
  2. Úplata se neplatí za jeden měsíc v období letních prázdnin a to v době uzavření vlastní mateřské školy. Navštěvuje-li dítě náhradní mateřskou školu, hradí úplatu na dotyčné škole.
  3. V případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v délce celého kalendářního měsíce se úplata může snížit na 100,—Kč na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.
  4. Plátce je povinen uhradit příspěvek na příslušný měsíc vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Článek 5

Osvobození od poplatku

 

  1. Osvobození od poplatku jsou plátci, jejichž děti dovrší v daném školním roce 6 let věku v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky.
  2. Poplatek neplatí plátci v případě absence dítěte v zařízení, pokud tato absence trvá celý měsíc a déle – lázně a prokazatelná rekonvalescence dítěte po operaci, atd. Rodiče předloží doklad od lékaře.
  3. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školní zákon §164 odst. a) na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
  4. Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z tohoto důvodu pobírá dávky pěstounské péče dle příslušných ustanovení nebo dávky v hmotné nouzi dle Zákona č. 331/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

 

Článek 6

Sankce

Nezaplacení příspěvku může být považováno za narušení provozu mateřské školy závažným způsobem.

Článek 7

Účinnost

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2022

V Mor.Třebové dne 30.6.2022              Magda Srncová, ředitelka školy