Rozhodnutí o uzavření školy MŠ Jiráskova od 8.2.2021

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
Č.j.: KHSPA 02185/2021/HDM-Sy Ve Svitavách dne 8.2.2021
II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy
Jiráskova 1141/33
571 01 Moravská Třebová

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:
Právnické osobě – II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO: 70880603, se sídlem: Jiráskova 1141/33, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, se podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do odvolání mimořádné opatření při epidemii, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová.

Odůvodnění:
Epidemiologickým šetřením provedeným v souladu s § 62a zákona o ochraně veřejného zdraví a z úřední činnosti KHS bylo zjištěno, že v případě II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO: 70880603, se sídlem: Jiráskova 1141/33, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, došlo k nařízení karantény nebo izolace (z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2) u více jak 30 procent pedagogických pracovníků v mateřské škole, kterému předcházel narůstající trend nemocnosti na území okresu Svitavy.
Konkrétně ke dni vydání tohoto rozhodnutí byla v mateřské škole karanténa nebo izolace nařízena jedenácti pedagogickým pracovníkům, což činí 100 % těchto pracovníků a dětem.

Jelikož existuje reálné a velké riziko dalších přenosů nákazy infekčního onemocnění COVID -19 a další provoz by představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, nařídila KHS podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádné opatření při epidemii, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová, od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do odvolání.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení. Odvolat se lze k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním u Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice. Dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek a osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

 

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

priloha_870768164_0_Rozhodnuti_o_uzavreni_skoly_COVID_-_MS_Jiraskova_8.2.2021