Rozhodnutí o ukončení mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
Č.j.: KHSPA 02910/2021/HDM-Sy Ve Svitavách dne 19.2.2021
II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy
Jiráskova 1141/33
571 01 Moravská Třebová

ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:
S účinností od 22.2.2021 od 0:00 hod. se ukončuje (odvolává) mimořádné opatření při epidemii KHS č.j.: KHSPA 02185/2021/HDM-Sy ze dne 8.2.2021, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová.

Odůvodnění:
Epidemiologickým šetřením provedeným v souladu s § 62a zákona o ochraně veřejného zdraví a z úřední činnosti KHS bylo zjištěno, že v případě II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO: 70880603, se sídlem: Jiráskova 1141/33, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, došlo k nařízení karantény nebo izolace (z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2) u více jak 30 procent pedagogických pracovníků v mateřské škole, kterému předcházel narůstající trend nemocnosti na území okresu Svitavy.

S ohledem na uvedené nařídila KHS podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádné opatření při epidemii, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese: Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová, a to od okamžiku doručení rozhodnutí KHS č.j.: KHSPA 02185/2021/HDM-Sy ze dne 8.2.2021 do odvolání.
Vzhledem k normalizaci epidemiologické situace a ukončení karantény (izolace) pedagogických pracovníků v mateřské škole rozhodla KHS s účinností od 22.2.2021 od 0:00 hod. o ukončení (odvolání) tohoto mimořádného opatření.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení. Odvolat se lze k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním u Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice. Dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek a osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

 

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

priloha_874981673_0_Rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradneho_opatreni_-_MS_Jiraskova_Moravska_Trebova_19.2.2021