Mimořádná opatření

Mimořádné opatření ( nabývá platnosti 6.4.2021)
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle paragrafu 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS -CoV-2 tato mimořádná opatření:
I.
Dítěti, které je dítětem mateřské školy a není mu mimořádným nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění Covid-19
b) podstoupilo neinvazivní preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2, který mu byl proveden rodičem a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestováni nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
II.
Osobní přítomnost se v dané škole umožňuje, pokud osoba doloží, že:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního antigenniho testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů
b) má negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a byly provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.
III.
Preventivní testování se ve školách provádí od 12.4.2021 s frekvencí 2x týdně.
Preventivní test provádí rodič dítěte bezprostředně po příchodu do školy a provede zápis do deníku.
Pokud není dítě v den testování přítomno ve škole, provede se testování v den jeho příchodu.
IV.
Pokud je výsledek preventivního testu pozitivní, vystaví škola potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Dítě je povinno bezodkladně opustit prostory školy.
Zákonný zástupce je dále povinen informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotnických služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
V.
Pokud má dítě pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění Covid-19 a bylo 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomno ve škole, je zákonný zástupce povinen nahlásit škole tuto skutečnost.
VI.
1.)
V případě, že má dítě pozitivní výsledek preventivního antigenniho testu a bylo 2 dny před nebo 2 dny po provedení tohoto testu v jedné třídě nebo skupině s ostatními dětmi:
a) neumožňuje se mu osobní přítomnost na vzdělávání do zjištění výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
b) 
opětovně se mu umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
2.)
Ustanovení platí i v případě, že měl pozitivní výsledek pedagogický pracovník, který 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval dětem vzdělávání v dané třídě nebo skupině.
VII.
Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, pedagogických pracovníků, kteří byli ve škole v kontaktu s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění Covid-19.
Krajská hygienická stanice nařídí první karanténu a dále postupuje podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
VIII.
Poskytovatel zdravotnických služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivniho testu, povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
IX.
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2.
X.
Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování do aplikace COVID forms App.
XI.
Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje dotčené děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.
XII. – XV.
Týká se základních škol, školních družin, ubytovacích zařízení a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
XVI.
Škola zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování používaly osobní ochranné pomůcky dýchacích cest dle příslušných norem.