Informace o zpracování údajů v MŠ

 

 

MŠ Jiráskova 1141 v Mor. Třebové, jejímž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve smyslu školského zákona a v rámci svých činností zpracovává  osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/ 679 o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje se předávají v případě, kdy to vyžaduje zákon  ( např. odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání).

 

  1. Zdroje osobních údajů

– od zákonných zástupců dítěte ( od přijímacího řízení po ukončení předškolního vzdělávání)

– od zdravotnických zařízení a pedagogicko- psychologických poraden

– vlastní pozorování v MŠ.

 

 

  1. Jaké osobní údaje MŠ zpracovává?

 

Jedná se o údaje o dítěti, zákonném zástupci, členech rodiny, případně oprávněných osobách, k jejichž zpracování dali zákonní zástupci dítěte souhlas. Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat při přijímacím řízení. Bez těchto údajů nemůže MŠ zajistit ochranu zdraví dětí, vedení dokumentace a evidence a dosahování cílů předškolního vzdělávání, což ukládá zákon. Jsou to:

– identifikační údaje ( jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště,   podpis)

– kontaktní údaje ( adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa)

– vzdělávací údaje ( údaje o průběhu vzdělávání, pokrocích dítěte, případných problémech)

– komunikační údaje ( údaje o komunikaci mezi zákonnými zástupci dítěte a MŠ…dopisy apod.)

– profilové údaje ( např. rodinný stav, počet dětí v rodině, ale i behaviorální,  znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristika dítěte)

– údaje o zdravotním stavu ( očkování, alergie, zdravotní omezení, akutní a chronické choroby, úrazy, operace, psychologické diagnózy).

 

 

  1. Proč zpracovává MŠ osobní údaje?

 

Zákonné zpracování osobních údajů musí mít právní základ a být založené na souhlasu nebo nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu  veřejné moci, ochranu oprávněného zájmu MŠ nebo třetí osoby.

 

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

– zajistit řádný průběh přijímacího řízení, které probíhá dle správního řádu na základě předem známých kritérií, přičemž sběr a evidenci údajů vyžaduje školský zákon

 

– sdělit si informace  o dětech přihlášených do dvou MŠ současně

 

– zveřejnit výsledky přijímacího řízení na nástěnce MŠ

 

– zajistit předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ( zpracovávání specifických profilových údajů, údajů o zdravotním stavu, získávání doplňujících informací od zákonných zástupců i zdravotnických zařízení)

 

– poskytovat stravování ( sběr a  zpracování informací o zdravotních omezeních při přípravě a podávání stravy)

 

– plnit evidenční povinnosti MŠ ( školský zákon ukládá vést školní matriku, doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončení, vzdělávací programy, třídní knihy, záznamy z porad, knihu úrazů, lékařské posudky)

 

– plnit cíle předškolního vzdělávání ( MŠ je povinna dle školského zákona naplňovat cíle vzdělávání a k tomu  jsou údaje od zákonného zástupce dítěte a zdravotnických zařízení nezbytné)

 

– komunikovat se zákonnými zástupci ( zejména o průběhu vzdělávání dítěte v MŠ, zdravotních problémech, vzdělávacích programech a akcích MŠ)

 

– poskytovat informace státním institucím, což je ze zákona povinné

 

– zveřejňovat jména dětí na nástěnce v šatně ( v době přijímacího řízení, kdy může  do MŠ veřejnost, jsou údaje dočasně odstraněny)

 

– organizovat a zajišťovat vzdělávací programy a akce MŠ ( přičemž některé z nich nelze provádět bez zpracování osobních údajů dětí nebo zákonných zástupců. U některých akcí je správcem osobních údajů provozovatel dané služby)

 

– publikovat fotografie dětí na webových stránkách  nebo nástěnce školy za účelem prezentace MŠ a jejích aktivit veřejnosti-  přístupné pod heslem MŠ

 

– odvolání proti ne/přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

  1. Jaká mají zákonní zástupci ( případně další osoby) práva v souvislosti se zpracováním

osobních údajů :

– právo na přístup ke svým údajům

 

– právo na přenos údajů z MŠ na MŠ

 

– právo na opravu osobních údajů

 

– právo na výmaz osobních údajů ( MŠ tak činí v rámci archivačních lhůt. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu)

 

– právo na omezení zpracování osobních údajů ) např. Při nepřesnosti údajů nebo pokud se MŠ bude zabývat námitkou proti zpracování  osobních údajů)

 

– právo na odvolání souhlasu ( např. fotografie, sloužící k prezentaci MŠ)

 

– právo na námitku v těchto případech:

  1. a) výměna informací o přihlášení dítěte a stavu řízení do jiných MŠ
  2. b) zveřejnění jmen dětí na nástěnce v šatně

 

– právo podat stížnost ÚOOÚ ( Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy.