Informace o zpracování údajů v MŠ

Informace o zpracování údajů v MŠ

Zveřejněno dne 22.5.2018

MŠ Jiráskova 1141 v Mor. Třebové, jejímž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve smyslu školského zákona a v rámci svých činností zpracovává  osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/ 679 o ochraně osobních údajů.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty.

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co jsou osobní údaje?

Veškeré informace o indentifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ( dále jen subjekt údajů), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno , identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje dětí především v níže uvedených případech

 • Přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Rozhodnutí ve správním řízení- přijetí – ukončení vzdělání v MŠ
 • Povinné dokumentace školy ( školní matrika, dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů dětí)
 • Poskytování poradenských služeb v MŠ ( logoped, psycholog…)
 • Podkladů k vyúčtování ( projektová dokumentace)
 • Zajištění zdraví a bezpečnosti ( prohlášení o bezinfekčnosti….)
 • Udělení souhlasu zákonnými zástupci ( k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů)
 • Podání žádosti zákonnými zástupci ( k uvolnění z MŠ..)
 • Zajištění školního stravování ( evidence strávníků)
 • Prezentace a propagace školy ( webové stránky školy, prezentace dětských prací, propagační materiál školy, kronika)

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právních povinností ( školní matrika)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu ( kont.údaje rodičů)
 • Ochrana životně důležitých zájmů ( vážný úraz dítěte)
 • Souhlas subjektů pro jeden či více konkrétních účelů

Na škole je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • Zprávy na doručovací adresu správce
 • Datovou zprávou do datové schránky správce
 • Osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00- 16.00 hod. v pracovní den
 • e-mailem na: reditelka@skolkamt.cz

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.