Vzdělávací program

Putování se sluníčkem

 

Motto:  „Nic není v rozumu, co neprošlo všemi smysly“

J.A.Komenský

 

Chceme předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Schválený radou: 31.8.2018

S účinností od 1.9.2018

Čj.: 13/1

Školní vzdělávací program

na období 2018 – 2021

 

 

 

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

příspěvková organizace

 

Ředitelka školy:     Magda Srncová

Zřizovatel:              Město Moravská Třebová

Platnost:                 1. 9. 2018 – 2021

 

 

                         

OBSAH

 

Charakteristika školy ……………………………….……..4

Podmínky předškolního vzdělávání ………………….…..8

Řízení mateřské školy ……………………………….……18

Organizace vzdělávání …………………………….…….24

Pojetí předškolního vzdělávání   …………………….…26

Charakteristika vzdělávacího programu …………..….28

Formy a metody práce ……………………….…………..31

 

 

Vzdělávací obsah ………………………….…..……….…34

AHOJ KAMARÁDI……………………………..……..….35

VÚNĚ JABLÍČEK……………………………..……….…39

ADVENTNÍ ČAS……………………………………….…..44

CO VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA ……………….50

PLANETA ZEMĚ A VESMÍR……………………………56

PROBOUZENÍ PŘÍRODY ………………………………61

 

 

Třídní vzdělávací program …………………….……..…66

Evaluační systém………………………………………….68

Školní řád mateřské školy Jiráskova……………………78

Školní řád mateřské školy Tyršova………………………82

Příloha – program pro děti mladší 3 let……………….94

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Název školy:

II. Mateřská škola Jiráskova1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

příspěvková organizace

 

Sídlo školy:

Jiráskova 1141

571 01   Moravská Třebová

 

Součástí školy:          odloučené pracoviště MŠ Tyršova + školní jídelna

 

Ředitelka školy:        Magda Srncová

 

Statutární  zástupce: Ivana Freharová

 

Právní forma:            právní subjekt

 

IČO:                          70880603

 

Zřizovatel:                 Město – Moravská Třebová

 

Kapacita: 

Jiráskova 130 dětí

Tyršova 80 dětí

 

Typ MŠ:                    celodenní s pravidelným provozem

 

 

 

 

Mateřská škola Jiráskova je pavilonová budova, která zahájila provoz v roce 1965. Od 1. 1. 2001 byla zřízena jako samostatný právní subjekt a v roce 2002 se stala I. Mateřská škola na ulici Tyršova 1 součástí II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová. Oba subjekty mají strategické postavení téměř v centru města. V současné době je mateřská škola osmi třídní, je v ní celkem umístěno 210 dětí. Kapacita na Jiráskové ulici – 130 dětí, na Tyršové ulici 80 dětí. Každá ze součástí mateřské školy má vlastní jídelnu s celkovou kapacitou 350 jídel. V obou zařízeních se nyní stravuje 210 dětí a 28 zaměstnanců mateřské školy. Doplňková činnost není prováděna.

 

Z historie mateřské školy na Jiráskové ulici

 

16.10.1965 bylo předáno do provozu společné zařízení jesle a mateřská škola. Provoz byl zahájen 1.11. 1965. Zařízení bylo postaveno za 15 měsíců nákladem 2 304 000 Kč. V mateřské škole bylo zapsáno 90 dětí a v jeslích 40 dětí, kapacita byla plně využita. Po uzákonění prodloužení mateřské dovolené do 4 let věku dítěte došlo ke snižování počtu dětí v jeslích. Prostory  se využívaly jen částečně.       Od 1.7.1997 byly jesle zrušeny. Do těchto prostor byla přemístěna dvoutřídní mateřská škola z obce Udánky. Zrušením jeslí vznikla pětitřídní mateřská škola. V dubnu 1998 po úspěšném obhájení projektu mateřské školy a usilovné práci celého kolektivu školy a rodičů jsme získali titul  Zdravá mateřská škola.

V lednu 2001 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací. 25.3. 2011 byla zahájena celková rekonstrukce MŠ a ke dni 29. 8. 2012 byla ukončena.

1.7.2015 byla zahájena  rekonstrukce brouzdaliště, které zahájilo svůj provoz 1.8.2015.

 

Současný stav Mateřské školy na Jiráskové ulici – 5 tříd.

Věkové složení tříd pavilonu A:

I.A – 25 dětí  2,5 – 4,5 roků

II.A – 25 dětí 3,5 – 5 roků

III.A – 25 dětí 5 – 6 roků včetně dětí s odkladem školní docházky

Věkové složení tříd pavilonu B:

I.B – 25 dětí 2,5 – 4,5 roků

II.B – 25 dětí 4,5 – 6 roků včetně dětí s odkladem školní docházky.

Každá třída má svoji lehárnu, kterou využíváme na klidné činnosti, WC, šatnu a malou tělocvičnu. Škola je pavilonová, propojena chodbami, takže je rozdělena na pavilon A a B, kde jsou pověřeny učitelky zastupováním ředitelky. Okolo budovy je velká zahrada, která je rozdělena na 3 části. Zahrada je využívána v každém ročním období. V jarních a letních měsících jsou veškeré činnosti převáděny na zahradě. Ve školní kuchyni je zaměstnána vedoucí školního stravování, která má na starosti i kuchyň na budově MŠ Tyršova, vedoucí kuchařka a kuchařka. Jídla jsou rozvážena do tříd a vydávána kuchařkami. Škola má vlastní prádelnu, kde pracuje provozní zaměstnankyně, financována městem.

 

Současný stav zaměstnanců

 

 • ředitelka a 10 pedagogických pracovnic
 • účetní
 • školnice a 2 provozní zaměstnankyně
 • kuchyň vedoucí stravování, vedoucí kuchař a kuchařka

 

 

Z historie mateřské školy na Tyršové ulici

 

Zápisy v kronice sahají do roku 1946, kdy po nezbytných opravách zahájila mateřská škola provoz. Během krátké doby se zvýšil počet dětí na 144, byly rozděleny do 4 tříd. V letech 1961-65 se mateřská škola nacházela ve velmi neutěšeném technickém stavu. Došlo ke stavebním úpravám. V roce 1965 zaznamenala mateřská škola velký odliv dětí. Po 33 letech se mateřská škola dočkala generální opravy, která trvala 3 roky. V roce 1982 zahájila provoz jako trojtřídní mateřská škola. Ve školním roce 1997-98 získala škola titul Zdravá mateřská škola. Velký zlom v chodu a organizaci školy nastal na přelomu roku 2001-2002. Od 1.1.2002 přešla mateřská škola na Tyršové ulici pod příspěvkovou organizaci II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy. Stala se tedy odloučeným pracovištěm, které zahrnovalo 75 dětí, rozdělených do třech tříd, 6 pedagogických a 4 provozní zaměstnance, vlastní školní kuchyň.

V roce 2010 byla v patře školy  vybudována  třída, která po dobu rekonstrukce ředitelství sloužila našim dětem.

 

Současný stav mateřské školy na Tyršové ulici

 

Věkové složení tříd:

 1.  26 dětí   2,5 . 3,5 roků
 2. 27 dětí 3 – 5 roků
 3. 27 dětí 5 – 6 roků a děti s odkladem školní docházky.

Třídy jsou prostorné, propojené s lehárnou, kde skládáme matrace a lehátka, takže plocha je využita k dopoledním i odpoledním činnostem. Každá třída má své sociální vybavení odpovídající kapacitě dětí. Okolo budovy je velká členitá zahrada, která je plně využívána k činnostem s dětmi. V roce 2011 – výměna oken na čelní straně, rok 2012 – výměna radiátorů, kotlů, v roce 2013 elektroinstalace v celé budově, 2014 – výměna oken z jižní strany, 2015 výměna oken a dveří na severní straně.

 

Současný stav zaměstnanců

 

 • statutární zástupkyně a 5 pedagogických pracovnic
 • vedoucí kuchařka a pomocná kuchařka
 • školnice a uklízečka

Obě budovy mají zaměstnány údržbáře financovaného městským úřadem a úřadem práce.

 

Po dohodě s kolektivem, rodiči a paní Lucií Marešovou /ze SZÚ/, jsme vystoupili k 5.5.2008 ze sítě Zdravých mateřských škol.

 

Spolupracujeme se Zdravým městem, zúčastňujeme se všech nabídnutých aktivit a vytváříme vlastní projekty.

 

 • Aby zoubky nebolely.
 • Bezpečně a radostně do mateřské školy.
 • Knihovna v MŠ.
 • Rozvíjení matematických představ.
 • Jóga v MŠ.
 • Hop do vody do vodičky.

 

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky:

 • Mateřská škola Jiráskova má 5 tříd, přilehlé lehárny, sociální zařízení se stanovenou kapacitou 26 dětí na třídu. MŠ Tyršova má 3 třídy s přilehlými lehárnami a vlastním sociálním zařízením se stanovenou kapacitou 27 dětí na třídu, 26 dětí jedna třída. Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – ráno, před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Ve třídách jsou umístěny teploměry, teplota třídy je 20-22°C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C, podlaha v hernách je pokryta koberci. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3°C. Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přístupná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota 18°C. V zimním období, při mimořádně chladných dnech, nesmí teplota klesnout pod 18°C /povolený maximálně 3 dny/ a pod 16°C /povolen pouze 1 den/. Mateřská škola je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení. V obou budovách jsou prostory dostatečně velké a prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. V lehárnách jsou umístěny matrace, postýlky, každé dítě má svoji deku, polštář, pyžama jsou uložena v dobře větratelných místnostech přilehlých k hernám. Lůžkoviny jsou měněny 1x 21 dnů nebo dle potřeby. Jsou uloženy k tomu určených a dobře větratelných regálech ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem. Dětský nábytek je zdravotně nezávadný a bezpečný. Všechny třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány  a odpovídají věku dětí.
 • Kočárky, panenky, auta, stavebnice Lego, hračky pro nápodobu práce lidí, loutky. Škola má knihovnu s velkým množstvím knih a odborné literatury, která je značně využívána, zaměstnanci školy mají možnost si zapůjčit odbornou literaturu.
 • Hračky, pomůcky, náčiní a jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát, vyznaly se v jejich uložení.
 • Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy i interiéru MÚ. Dětské práce jsou přístupné dětem i rodičům, zdobí prostory mateřské školy (šatny, třídy, chodby).
 • Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady, každá zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými. Travnaté plochy jsou sekány 1x za měsíc, dle potřeby častěji, keře jsou stříhány 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po dvou letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou, jsou zastíněna slunečníky a v letním období se provádí propařování písku 1x za 14 dní. Je doporučováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily sluneční brýle, pokrývku hlavy, pokožka je chráněna krémem s vysokým UV filtrem. Je zabezpečen pitný režim. Vybavenost: MŠ Jiráskova 3 pískoviště, brouzdaliště, dřevěné průlezky, skluzavky, dřevěný zahradní nábytek, různé druhy houpaček. Děti mohou využívat koloběžky, tříkolky, míče, kočárky…    umístěné   v   zahradní   buňce.

MŠ Tyršova: 2 pískoviště, dřevěné sestavy, různé druhy houpaček, zahradní nábytek. Využívají různé hračky a sportovní náčiní (kočárky, panenky, odrážedla, koloběžky…)

 • Každá budova má vlastní kuchyň, ve které jsou připravovány pokrmy (svačiny, oběd, odpolední svačiny).

 

Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na zahradě.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Životospráva:

 • kritéria pro přijímání dětí do MŠ. Dle zákona č.561/2004.,o předškolním, základním, středním…vzdělávání §35a§183 téhož zákona
 • termín zápisu do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. V měsíci dubnu probíhá Den otevřených dveří v obou mateřských školách. Součástí je ochutnávka zdravé stravy
 • o zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, přičemž upřednostňuje děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti zaměstnaných rodičů a pokud má již dítě v MŠ sourozence
 • do MŠ se přijímají děti starší dvou let – smyslově, tělesně a duševně zdravé, s osvojenými základními hygienickými návyky a základy sebeobsluhy
 • do třídy mohou být zařazeny i děti zdravotně postižené, a to na základě vyjádření odborného lékaře
 • ředitelka školy je kompetentní rozhodnout se souhlasem rodičů o zařazení dítěte do třídy speciální MŠ
 • ředitelka školy může ukončit docházku do MŠ po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází, pokud zástupce dítěte závažným způsobem a opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • rodiče jsou seznámeni s povinností platit v termínu úplatu za vzdělávání a stravné. Tato povinnost vzniká dnem zápisu do MŠ
 • o výši úplaty, snížení a prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy, přičemž postupuje podle Správního řádu. Mimořádně může přihlédnout ke zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám
 • rodiče mají možnost seznámit se se vzdělávacím programem a podílet se na dění v mateřské škole
 • při nástupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim

 

 

 

Denní program zahrnuje následující situace a činnosti:

 • je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situací
 • základní péče: příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek nebo odpočinek dětí, adaptační období ve spolupráci s rodinou
 • hry a pohybové aktivity: spontánní, řízené v interiéru, při pobytu venku
 • v denním programu mateřské školy jsou respektovány základní požadavky správné životosprávy, duševní a tělesné hygieny. Každodenní program vytváří zdravý způsob života dětí, zabezpečuje všestranný rozvoj dítěte .

 

Organizace dne:

Provoz dne:    6.00   –   16.00 hod.

 

6.00  – 9.00 hodin scházení dětí, hravé činnosti podle zájmu a potřeby dítěte, individuální nebo ve skupince, zdravotní cvičení, zábavná tělovýchovná chvilka, podávání ranní svačiny

 

9.00  – 11.30 hod. získávání poznatků o přírodě, společenském životě z nejbližšího okolí, hudební, výtvarné, literární a tělovýchovné činnosti, rozvíjení řeči, jazyka, pobyt venku. Za příznivého počasí přenášíme co nejvíce činností na  zahradu

 

11.30  –  16.00 hod. oběd, odpočinek dle potřeby dětí, literární nebo hudebně-poslechová chvilka, hry a rozcházení dětí.

 

 

 

Stravování v mateřské škole:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají během celého pobytu v MŠ dostatek tekutin, jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování byly stanoveny ceny za stravné: celodenní děti ve věku 3-6 let 29.- Kč, dítě,  které  v příslušném školním roce dovrší 7 let 30.- Kč. Stravovací řád je k dispozici rodičům v šatnách.

Strava je připravována v mateřské škole jak na Jiráskové, tak na Tyršové ulici. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo rozváží a vydávají kuchařky.

 

Dopolední svačina   8.30 hod.-   9.00 hod.

 

Oběd                       11.30 hod.- 12.00 hod.

 

Odpolední svačina   14.00 hod.- 14.30 hod.

 

 

Děti jsou vedeny k samostatnosti. Starší děti se obsluhují samy, mladším  pomáhá  učitelka s provozními zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.   Zaměstnanci školní jídelny jsou proškoleni o hygienických normách. Pomazánky jsou   vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny. Svačina je samoobslužná.Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 stupňů, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravována podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.  Pitný režim je dodržován po celý den : od 6.00 hodin do 16.00 hod. Děti se mohou obsloužit samostatně, každé dítě má svůj hrníček. Nápoje se obměňují- ovocné čaje, vitamínové nápoje,  šťávy. O mytí nádobí se starají kuchařky.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, psychomotorické hrya prvky jógy zaměřené na relaxaci.

Pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry odpoledne po odpočinku a svačině, hudebně pohybové činnosti,

1x týdně řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her, 1x týdně  cvičení na  Fitbalech. Pobytvenku je organizován mezi 9.30- 11.30 hod. Dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne.  Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela  vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.

 

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti

 • pohybové hry
 • prvky sportovních her
 • turistika
 • jízda na dětských dopravních prostředcích
 • sezónní činnosti

 

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Od 12.00-14.00hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti relaxují na matraci 20 minut, pak následují klidné aktivity nebo pobyt venku.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 

 

 

Psychosociální podmínky:

 • děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, učitelky i provozní zaměstnanci vytváří prostředí potřebného klidu, bezpečí a soukromí.Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Rodiče mají možnost pobýt se svým dítětem ve třídě. Důležitá je spolupráce s rodiči, učitelka je seznámena  s charakteristikou dítěte
 • pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají jejich uskutečňování ( jednají citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem, učitelka vhodně motivuje, nemanipuluje s dětmi, zbytečně je neorganizuje
 • děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno. Podceňování a zesměšňování je nepřípustné. Děti se vzájemně povzbuzují, respektují, samostatně rozhodují a učí se vyslechnout jeden druhého
 • volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití v každé třídě:
  • ve třídě, v šatně na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě a ostatním dětem)
  • ve třídě, v šatně a na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili navzájem při hře)
  • spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)
  • pokud sami na něco nestačíme požádáme o pomoc nejprve dva kamarády a teprve potom dospělou osobu(učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem
  • neničíme úmyslně kamarádovu hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří)
  • umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)
  • nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě ( jsme slušné děti)
  • nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež)
 • dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Učitelka podporuje děti k samostatnosti,dostatečně chválí, pozitivně hodnotí a učí říci ano- ne . Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Učitelka předává jasné a srozumitelné pokyny, vede třídu ke vzájemnému přátelství
 • pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny je podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Učitelka se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a vandalismu) Věnuje dostatek pozornosti konfliktním situacím mezi dětmi, využívá přiměřeně formální a neformální autority, vede děti k tomu, aby se dokázaly vyjádřit, co je trápí, co je bolí
 • je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je tematicky blízká, přiměřeně náročná, jemu pochopitelná a prakticky využitelná). Učitelka upřednostňuje aktivity, při kterých jsou děti aktivní, účastní se nabízených činností, zkoumají, objevují, prakticky poznávají. Snaží se o to, aby k žádoucím poznatkům docházely děti vlastní aktivitou (vymýšlení, zkoušení, hledání pozorování, pokusy). Plně se věnuje dětem a jejich vzdělání, využívá moderní formy a metody práce, využívá adekvátní výchovně-vzdělávací prostředky
 • pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte pozitivním oceněním. Poměr  spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Učitelka vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, poskytuje dětem dostatek prostoru pro uplatnění představivosti a rozvoj fantazie, aby se děti zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem
 • ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Učitelka se sama chová podle zásad zdravého životního stylu, je dětem vhodným vzorem, věnuje dostatek času dětem s individuální potřebou. Učitelka dokáže být jako děti, děti dokáží být chvíli dospělými.

Současnýstav:

–  6 tříd smíšených.

–  2 třídy předškoláků

– máme vytvořeny podmínky pro zdravý průběh adaptace nových dětí

Kam směřujeme:

– maximálně zajistíme postupnost a plynulost spontánních a

Řízených činností v průběhu dne
– vycházíme z individuálních předpokladů každého dítěte

–  plánujeme vzdělávací činnosti pružně a diferencovaně

–  uplatňujeme  a rozvíjíme individuální a skupinové formy

práce-

–  podporujeme  příležitosti, ve kterých děti  mezi sebou

vyžadují dodržování společně určených pravidel

 • zejména starší děti pověřujeme učením mladších, dáváme jim

důvěru a ověřujeme si tak zvládnutí dovedností

 

 

Rytmický řád života dne:

Současný stav

– uspořádání dne je upraveno z hlediska zdravé životosprávy,

využíváme  poznatky naší proškolené výživové poradkyně,

která spolupracuje i s rodiči

– dbáme na osobní předávání dítěte učitelce, zaznamenáváme

ranní informace od rodičů

– přicházení a odcházení dítěte z mateřské školy vychází

z potřeby rodičů

– klademe přiměřené požadavky na dítě, a na kladný citový

vztah mezi učitelkou a dítětem

– činnosti a jejich sled jsou vymezeny pouze rámcově, správný

tříhodinový interval mezi jídly, dbáme na plynulé přechody

mezi činnostmi

– zajišťujeme střídání náročnějších činností a odpočinku,

uspokojování fyziologických potřeb dětí

– spolupracujeme s rodiči před zápisem

 

 

Kam směřujeme

– povedeme děti k dodržování pitného režimu

– zjistíme  stravovací  návyky v rodině a prohloubíme

vzájemnou informovanost mezi pedagogy a rodiči osvětou a

odbornými články

– obohatíme jídelníček dětí o potraviny racionální výživy

 

Spontánní hra:

Současný stav

– pozorujeme a poznáváme děti při hře, sledujeme a

respektujeme  stádia jejich vývoje

– nezasahujeme do hry, vystupujeme  jako partner

 

Kam směřujeme

-společně vytvoříme pravidla soužití a budeme je důsledně

dodržovat

– vyvíjíme  všechny možné formy ( pozorování, manipulování,

tvoření, konstruování, experimentování, pomoc při práci)

– při výběru hraček budeme preferovat variabilní hračky

 

Podnětné a věcné prostředí

Současný stav

 • na vytvoření estetického prostředí školy se podílejí všichni

zaměstnanci i děti

 

Kam směřujeme

– inovujeme herní koutky

– při výzdobě interiéru preferujeme práce dětí

 

Denní řád:

6.00  – 9.00 hod  scházení dětí, hravé činnosti podle zájmu a nálady dítěte, individuální  nebo ve skupince, zábavná tělovýchovná chvilka, podávání ranní svačiny

 

9.00 -11.30  hod. získávání poznatků o přírodě, společenském životě z nejbližšího okolí, hudební, výtvarné, literární a tělovýchovné činnosti, rozvíjení řeči, jazyka, pobyt venku. Za příznivého počasí přenášíme co nejvíce činností na zahradu..

 

11.30 – 16.00 hod. oběd, odpočinek dle potřeby dětí, literární nebo hudebně-poslechová chvilka, hry a rozcházení dětí.

 

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy- ředitelka školy.

Škola se člení – 5 tříd na Jiráskové ulici, 3 třídy na Tyršové ulici, úsek provozní, školní jídelny.

Vedoucí úseků určuje ředitel školy v souladu s náplní úseků , v rámci pravomoci stanovených ředitelkou školy, řídí činnost úseků, podepisují  příslušná rozhodnutí a opatření.

Jsou oprávněny jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelkou školy a náplní práce.

 

 

 

Řízení školy- hlavní  úkoly z pracovních náplní

 

Ředitelka MŠ

 • řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých úseků
 • koordinuje prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady a provozních porad
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy , pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních
 • rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy
 • schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých úseků
 • odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti

 

Statutární zástupkyně

 • zodpovídá za provoz v  MŠ Tyršova
 • podílí se na utváření organizační struktury školy
  • zodpovídá za evidenci docházky, dovolených, SV
 • koordinuje pracovní dobu všech zaměstnanců
 • zpracovává koncepci MŠ a dohlíží na její plnění
 • provádí kontrolní činnosti na základě obecně závazných pokynů

 

Zástupkyně na pavilonech

 • je zodpovědná za chod svěřeného pavilonu, za všechna rozhodnutí svá i svých podřízených
 • podílí se na utváření organizační struktury školy
 • zpracovává koncepci MŠ a dohlíží na její plnění
 • provádí kontrolní činnosti na základě obecně závazných pokynů

 

Vedoucí školní   jídelny

 • odpovídá za provoz a plný chod jídelny na Jiráskové a Tyršové ulici
 • řídí ŠJ, vedoucí kuchařky a personál jídelny
 • sestavuje s vedoucími kuchařkami jídelní lístek, dbá na dodržování norem
 • provádí vyúčtování stravného za běžný měsíc
 • vede a kontroluje sklad potravin

 

Vedoucí kuchařka

 • s vedoucí školní jídelny sestavují jídelníček
 • odpovídají za dodržování hygienických předpisů a norem, předpisů BOZP
 • zajišťují provoz školní kuchyně
 • kontrolují čistotu v prostorách kuchyně, přípravných kuchyňkách
 • normují potraviny, kontroluje dodržování provozního řádu kuchyně

 

Hospodářka školy

 • vede účetní agendu v plném rozsahu
 • zpracovává mzdovou agendu
 • zajišťuje zpracování provozní agendy

 

Domovnice

 • vykonávají správce budovy a zařízení
 • odemykají a zamykají budovu
 • provádí každodenní běžný úklid
 • zodpovídají za sklad úklidových a hygienických prostředků
 • řídí práci uklízeček

 

Uklízečky

 • udržují přidělené školní prostory v čistotě a pořádku, provádí každodenní úklid
 • pomáhají při oblékání dětí v šatně i na lehárně
 • pomáhají při rozdávání obědů
 • zodpovídají za vybavení místností ručníky a hygienickými potřebami
 • dodržují předpisy BOZP

 

Kuchařky

 • zodpovídají za kvalitu přípravy jídla
 • zodpovídají za dodržování hygienických předpisů a norem při přípravě jídla
 • udržují své pracoviště v čistotě a pořádku
 • dodržují předpisy BOZP a PO

 

Učitelky

 • zabezpečují zdravé a bezpečné prostředí pro děti
 • plní úkoly ŠVP v plném rozsahu
 • řídí se úkoly z plánu práce.
 • vypracovávají TVP
 • dodržují předpisy BOZP, PO

 

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče, ke kterým předškolní pedagog není kompetentní, jsou zajišťovány příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, poradenskými psychology atd.)

Ve škole je funkční informační systém, pedagogické rady se konají dle plánu, provozní porady dle potřeb školy. Všichni pedagogičtí pracovníci vypracovávají ŠVP ve spolupráci s ředitelkou.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ.

Spoluúčast rodičů probíhá na základě spolupráce a partnerství. Rodiče mají dostatek informací o  životě  dětí v MŠ. Mohou se k činnosti MŠ vyjádřit.

Osobní kontakt učitelka – rodič napomáhá při spolupráci MŠ.

Důležitou součástí spolupráce rodičů s MŠ jsou společné akce s dětmi a rodiči.

 

 

 

Spolupráce s institucemi:

 

Mateřská škola spolupracuje s Magistrátem města Moravské Třebové, se všemi základními školami v Moravské Třebové,  s kulturními zařízeními města, s policií ČR, se záchrannou  službou, hasičským sborem, vojenskou školou a s Lesy ČR – lesní správou Svitavy.

 

 

Záměry:

 

podporovat  DVVP

získávat finanční prostředky na další vzdělávání  z EU

 

 

Spoluúčast rodičů:

 

Současný  stav

– organizujeme společná setkání s rodiči- společná posezení,

oslavy, akce na školní zahradě

-využíváme každodenního setkání s rodiči k rozhovorům o

dítěti,  prohlubování poznatků o něm

– rodiče mohou kdykoliv navštívit mateřskou školu a shlédnout

činnosti v ní

-mateřská škola zabezpečuje a zprostředkovává nápravu poruch

komunikačních dovedností dětí

– rodiče mají možnost uplatnit svéprávo ovlivňovat výchovu

dítěte v mateřské škole

 

Kam směřujeme

– poskytovat odborné rady a nabízet odbornou literaturu

pojednávající o dané problematice

-při zjištěných problémech dítěte konzultovat s rodiči společný,

případně individuální přístup

-aktivně zapojovat rodiče do výchovně vzdělávací činnosti, při

zajišťování akcí pro děti

-organizovat více schůzek s rodiči, vnímat je jako příjemná a

zároveň užitečná setkání

 

 

Spolupráce mateřské školy a základní školy:

 

Současný stav

-společné akce škol- Sportovní den, koncerty žáků ze ZŠ,

divadelní  představení

– předplavecká  výuka v ZŠ

– návštěvy dětí školy před zápisem

– společná schůzka učitelek z MŠ a učitelek ZŠ před zápisem

dětí do ZŠ

– společná schůzka rodičů a pedagogů z prvních ročníků před

zápisem

 

Kam směřujeme

– nadále rozvíjet a zlepšovat spolupráci se základní školou

– iniciovat návštěvy učitelky z  l. třídy v mateřské škole,

předávat si zkušenosti

– nabízet rodičům odbornou pomoc, literaturu před nástupem do

– probírat s jednotlivými rodiči v předstihu případný návrh

odkladu školní docházky

– organizovat pro rodiče předškolních dětí ve spolupráci s

dalším odborníky  přednášky na témata související se začátkem

školní docházky a úskalími tohoto období

 

 

Začlenění mateřské školy do života obce

 

Současný stav

– respektujeme město jako zřizovatele, máme velmi dobré

vztahy

– posilujeme kulturní a společenské tradice ve městě

– upevňujeme své nezastupitelné a perspektivní postavení mezi

ostatními  vzdělávacími institucemi ve městě

– spolupracujeme s městskou knihovnou, ZUŠ, DDM, ZŠ,

speciální MŠ,městskou policií, hasiči, zahrádkáři

– zajišťujeme kulturní program pro babičky a dědečky v domově

důchodců, na Den učitelů, vystoupení v muzeu

 

 

Kam  směřujeme

– nadále rozvíjet dobré vzájemné vztahy

– reprezentovat školu na veřejnosti- články do tisku

– umět obhájit a prezentovat svoje potřeby, řešení a návrhy na

rozhodnutí, která jsou v naší kompetenci

– hledat dále podporu a pomoc u organizací a osobností mimo

školu a mimo okruh školství( upevňovat kontakty s místními

podnikateli,  sponzory,  podniky..)

– posilovat občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů s

místem, kde žijí

– stát se místem, kam přicházejí s důvěrou rodiče dětí i ostatní

partneři,  potřebují-li odbornou radu a pomoc

 

Organizace vzdělávání

 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. Zvláštní důraz je kladen na Evidenční list, Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a na dokladu o vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na  třídy a provozní část mateřské školy.

Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Třídy jsou heterogenní, umístění do jednotlivých tříd umožňuje soustředit do jedné třídy sourozence a kamarády.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 2-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností.

Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku.

 

Charakteristika jednotlivých tříd

 

Současný stav mateřské školy na Jiráskové ulici, celkový počet 130 dětí:   5 tříd

Věkové složení tříd:

I.A               25 dětí- 2 -4  roků

II.A              25 dětí- 4 – 5 roků

III.A             25 dětí- 5-6 roků včetně děti s odkladem školní docházky

I.B                25 dětí- 2- 4,5 roků

II.B               25 dětí- 4,5- 6 roků včetně děti s odkladem školní docházky.(4)

Současný stav mateřské školy na Tyršové ulici,  celkový počet  80 dětí :      3 třídy

Věkové složení tříd :

 1. 26 dětí-  2- 4-roků
 2. 27 dětí- 4 -5 roků
 3. 26 dětí 5-6 roků a děti s  odkladem školní docházky.(5)

 

Děti jsou do tříd  rozděleny rovnoměrně , máme vytvořeny podmínky pro zdravý průběh adaptace nových dětí

 

Pojetí předškolního vzdělávání

 

Mateřská škola je instituce v první řadě pro děti, pro dítě. Dítě se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu jejího zájmu i práce .Prospěch dítěte je proto pro pedagoga v každé situaci rozhodující. Proto je třeba podporovat vše ,co je pro dítě prospěšné –  každý způsob práce, který je pro vzdělávání dítěte, pro jeho
rozvoj a postup v učení příznivý, vhodný a přirozený, a to i za cenu toho, že je náročnější a složitější pro pedagogy i jiné dospělé (rodiče, partnery), pro jejich činnosti její kontrolu.

Předškolní vzdělávání (a vzdělávání vůbec) by mělo být založeno na individuálním získávání  kompetencí. Důležité  je  to, co  které dítě   osobně získává, jakých individuálních výsledků dosahuje, resp. jaký pokrok v rozvoji a učení udělá, které kompetence a v jaké míře je schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání – jaké
konkrétní schopnosti, dovednosti, poznatky, hodnoty a postoje si z mateřské školy odnáší do života.

To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá,  má z hlediska  úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam – v první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí, potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Především na prožité zkušenosti, resp .na citově pozitivních prožitcích záleží, zda získá základy pro zdravé sebevědomí, důvěru ve
vlastní síly a schopnosti, prosociální  postoje,  vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu (jako podstatné předpoklady pro osvojení klíčových kompetencí). Pokud dítěti v předškolním věku schází pozitivní socioemocionální zkušenost, může být v jeho dalším rozvoji znevýhodněno.

Každé dítě má právo být jiné. Je přirozené, že děti v přibližně stejném věku dosahují různé úrovně rozvoje, že mají rozdílnou osobnostní výbavu i různou zkušenost. Každé dítě má své možnosti a své potřeby (včetně potřeb speciálních). Každé má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem, každé má právo dostat příležitost získat maximum toho, co v rozsahu svých individuální potřeb a možností získat může.

Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti. Rozvíjí se a učí na základě vlastní aktivity. Učí se činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí, učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí, v čem se aktivně
uplatní. Proto musí mít příležitost a možnost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat – jen tak může být vzdělávání dětí této věkové skupiny skutečně efektivní.

Skutečnost, že vzdělávání má být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, nezbavuje učitelku povinnosti postupovat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. Její profesionalita  spočívá  právě v tom,  že  sama  postupuje cílevědomě,  ale že proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte, na jeho zájmu a spontánní aktivní účasti:dítě
je  sice  promyšleně  vedeno,  ale  nepociťuje  toto  vedení jako  vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné – samostatně se rozhoduje, dělá to, co dělat ze své vůle chce, co je těší. Pokud nabídnuté činnosti děti baví, pak se spontánně učí i tomu, co učitelka těmito činnostmi cíleně sleduje.

Vzdělávání dítěte neprobíhá pouze v   předem plánovaných   řízených činnostech, ale nepřetržitě, při všech situacích a za všech okolností. Ditě vnímá chování okolí  a je ovlivňováno vším, čeho se v mateřské škole účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje, s čím se setká, co běžně nastává, či co se náhodně přihodí, bez ohledu na přání a vzdělávací plán učitelky. Spontánně přijímá poznatky a informace, přebírá hodnoty a postoje, se kterými se setkává. To je třeba mít stále na paměti, s tím, že pedagogický efekt neformálního působení a neuvědomělých vlivů prostředí může být často pro dítě
důležitější, než promyšlená vzdělávací nabídka – a to jak ve směru pozitivním, tak i negativním.

Předškolní vzdělávání končí zařazením dítěte do povinného vzdělávání – pro dítě začíná životní etapa školní docházky. „Příprava na školu“ je přirozenou a samozřejmou součástí práce mateřské školy – součástí pro dítě velice důležitou, a proto z jeho hlediska nezbytnou. Mělo by jít především o pomoc dítěti a ne o usnadnění práce elementaristům, realizované popř. i za cenu „nátlaku“ na děti. Proto tato pomoc nemůže spočívat ve vyrovnání „výkonů“ dětí, ale ve vyrovnání jejich šancí,  aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem.

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Školní vzdělávací program vychází z požadavků RVP PV. Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální, vytvářet základy zdravého životního stylu. Učíme děti žít s ostatními, vzájemně komunikovat, být tolerantní, ohleduplný, respektovat odlišnosti druhých, navazovat a rozvíjet dětská přátelství. Rozvíjíme sebevědomí dítěte, důvěru ve své schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, nacházet, poznávat, prožívat, umět pojmenovat viděné a prožité a hlavně porozumět.

Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuální získávání kompetencí, které budou děti schopny uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání

 

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu,

systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje učení, podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z možnosti zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy, nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu, proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se  nimi.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 

Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání, vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro jejich sbližování.

 

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost  působící na své okolí

 

Rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry, vést dítě k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve školce i v rodině ( učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat, tolerovat druhé), vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně a že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá.

 

Dlouhodobé cíle:

 

 • pozdravit, požádat, poděkovat
 • používání kapesníku
 • hlásit se o slovo, respektovat mluvčího
 • správné a pohotové reakce na pokyn učitelky
  • přecházení silnice
  • chůze ve dvojicích
  • chůze do schodů
  • bezpečnost při sáňkování
 • půjčování a šetrné zacházení s hračkami
  • jsme kamarádi
  • udržování pořádku
 • mytí rukou před i po jídle, po použití WC ,čištění zubů
 • posilování sebevědomí, bezpečí a jistoty dětí
 • upravené oblečení
 • hodnocení svého jednání a chování
 • prodlužovat schopnost soustředění
 • správné držení lžíce a příboru, jíst kulturně
 • navozovat radostnou atmosféru, máme se rádi
 • samostatnost dětí, přizpůsobení skupině- neubližovat si
 • pozorování přírody, kladný postoj k péči o přírodu a životní prostředí
 • splnit drobný uložený úkol
  • samostatně i dvojici
 • prohlubování citových vztahů a charakterových vlastností ( radost, lítost, optimismus, důvěra)
  • střídání ve vedoucí úloze- domluva

Hlavní zásady pro naši práci s dětmi:

 

 • při tvorbě TVP respektujeme specifiku předškolního vzdělávání, přihlížíme k věku dětí
 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám
 • prioritou je pro nás vždy zájem dítěte
 • vzdělávací nabídka je založena na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, přibližná doba realizace je 1-8 týdnů
 • hlavní činností dítěte je hra, při které získává poznatky a dovednosti
 • aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené
 • sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme /portfolia dětí/
 • důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky, činnosti dětí
 • spolupracujeme s rodiči dětí
 • snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání

 

Formy a metody práce

 

Během celého pobytu v mateřské škole jsou uplatňovány odpovídající formy a metody práce

 

Formy

 • hromadná, kolektivní – práce učitelky s celou třídou
 • skupinová
 • individualizovaná – každé dítě pracuje podle svého programu, učitelka tuto práci řídí
 • individuální – každé dítě má svého učitele

Metody

Metody slovní

 • vyprávění
 • vysvětlování
 • přednáška
 • práce s textem
 • rozhovor
 • popis
 • diskuse
 • dramatizace
 • práce s knihou

Metody názorně demonstrační

 • předvádění a pozorování
 • práce s obrazem
 • instruktáž
 • pozorování předmětů a jevů

 

Metody praktické

 • nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • napodobování
 • manipulování, laborování a experimentování
 • vytváření dovedností
 • pracovní činnosti ( na pozemku )
 • grafické a výtvarné činnosti

 

Metody aktivizující

 • diskusní
 • heuristické řešení problému
 • situační
 • inscenační
 • didaktické hry

Metody komplexně výukové

 • frontální výuka
 • skupinová výuka
 • individuální a individualizovaná výuka
 • projektová výuka
 • učení dramatem
 • učení v životních situacích
 • aspekt psychologický – metody z hlediska aktivity a samostatností dětí
 • sdělovací
 • samostatné práce dětí
 • badatelské a výzkumné aktivity
 • aspekt logický – struktura metod z hlediska myšlenkových operací
 • postup srovnávací
 • postup induktivní ( získávání informací)
 • postup deduktivní ( na základě zkušeností)
 • postup analyticko-syntetický ( rozebírání a dávání dohromady )
 • varianty metod z hlediska fází výuky
 • motivační
 • expoziční ( vysvětlování )
 • fixační
 • diagnostické
 • aplikační

 

Vzdělávací obsah

 

Základní obsah předškolního vzdělávání byl stanoven tak, aby odpovídal cílům a záměrům RVP PV. Je uspořádán do pěti integrovaných tematických bloků. Jednotlivá témata jsou obecného charakteru tak, aby umožňovala tvůrčí rozpracování samotnými pedagogy v TVP. Zahrnují oblast čtyř ročních období, lidové tradice, svátky, péče o zdraví, vztah k ekologii a přírodě jako celku, společenským hodnotám a sportovním aktivitám. Programem prolíná pět vzdělávacích oblastí /biologická, psychologická, interpersonální, socio-kulturní a enviromentální/. Ve ŠVP je prostor i pro neplánované tematické celky, které spontánně vyplynou ze života dětí a nejrůznějších situací. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou ( nadané děti), pro které jsou vytvářeny individuální plány. Cílovou kategorii reprezentují klíčové kompetence. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 

 

 1. Kompetence k učení.
 2. Kompetence k řešení problémů.
 3. Kompetence komunikativní.
 4. Kompetence sociální a personální.
 5. Kompetence činnostní a občanské.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨